Skip to content
Förändringar i miljön identifieras med analys av satellitdata
2021-05-07 13:473 min lästid

Förändringar i miljön identifieras med analys av satellitdata

Förutsättningarna för att analysera geografiska data har förändrats och utvecklats radikalt det senaste decenniet. En viktig del av utvecklingen har varit den ökade tillgången på satellitdata och nya tekniker för avancerade analyser.

Tillgänglighet till satellitdata

Satellitdata har blivit ett allt viktigare verktyg, bland annat i arbetet med att övervaka jordens miljö och klimat. Något som har varit avgörande för satellitdatas ökande betydelse är den kraftigt ökade dataström som är resultatet av stora satsningar på jordobservationssatelliter under de senaste decennierna. Där märks framför allt det europeiska Copernicusprogrammet, som består av ett stort antal satelliter och informationstjänster som tillhandahåller aktuell, användaranpassad information av hög kvalitet. Data från Copernicusprogrammets Sentinel-satelliter är gratis och öppet tillgängliga.

Samtidigt som nya satelliter ger oss ständig ny information finns det också satellitdata att tillgå från flera årtionden tillbaka. Det gör det nu möjligt att se och analysera trender i data.

Till detta kommer den snabba tekniska utvecklingen som möjliggör bearbetning av mycket stora datamängder och att göra kvalitativa analyser som tidigare inte varit möjliga.

Copernicus ger satellitbilder med täta intervaller

Det europeiska programmet för jordobservation, Copernicus, har levererat data sedan 2014. Sentinel-satelliterna som ingår i programmet levererar fritt tillgängliga jordobservationsdata med täta intervaller. Men för att kunskap ska kunna utvinnas ur de stora datamängderna krävs en effektiv hantering och bearbetning av informationen.

Faktaruta

Copernicus programmet

Copernicusprogrammet ska stödja Europas miljö- och säkerhetsarbete genom att tillhandahålla aktuell, användaranpassad information av hög kvalitet. Programmets satelliter kallas Sentinel, vilket betyder vaktpost. Data från programmets Sentinel-satelliter är gratis och öppet tillgängliga för alla. Informationen från satelliterna kan kombineras med data från andra satelliter och från markbaserade mätningar för att ge ännu mer information.

Tidsserieanalyser visar förändringar i landskapet

Den stora mängden tillgängliga satellitdata gör det möjligt att göra tidsserieanalyser. Vid en tidsserieanalys jämförs data från olika tillfällen för att automatiskt upptäcka förändringar i landskapet. Det gör det också möjligt att till exempel identifiera olika typer av trädslag genom att man kan urskilja när specifika arter av lövträd slår ut eller att särskilja olika typer av grödor på jordbruksmarker.

Satellitbilderna nedan visar hur ytvattenförekomsten fluktuerar på ett betydande sätt mellan vår, sommar och höst för sjön Steningen i Älmhults kommun. Med hjälp av tidserieanalys kan vi i detalj titta på hur objektet ser ut under olika delar av året.

Mars

mars-404x316

Juni

juni-405x317

Oktober

sjo-oktober-404x317


Avancerade analyser med hjälp av automatisering och maskininlärning

AI och maskininlärning ger möjlighet att hantera och analysera stora mängder geografisk information. Maskininlärning innebär att vi låter datorer lösa komplexa problem genom att identifiera mönster och applicera mönster som identifieras på nya data. Detta är egentligen inget nytt, men utvecklingen av grafikkort det senaste decenniet har gjort att beräkningskapaciteten har vuxit exponentiellt. Detta gör att vi nu kan analysera mycket stora datamängder effektivt. Analyser som tidigare tog dagar går nu på några minuter.

Nationella geodata behövs för att följa upp och mäta miljömålen

Analyserna blottlägger komplexa samband och mönster i miljön. Det leder i sin tur till insikter som bland annat används för att bevara, restaurera och säkerställa ett hållbart nyttjande av ekosystem, skydda biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer samt bevara kust- och havsområden. Detta är viktigt för att mäta och följa upp Sveriges miljömålsättningar enligt Agenda 2030. globala-malen-logga2-600x692

Insikter som leder till smartare och grönare beslut

I mer än tio år har Metria på uppdrag av offentlig verksamhet och privat näringsliv skapat och analyserat geodata som beskriver Sveriges natur och miljö. Läs mer i artiklarna nedan om hur dessa analyser används i såväl skyddande som i kommersiella syften. Läs mer om vårt erbjudande inom analys.

barkborre_till_artikel_ratio-16x9_1987x1117-1500x843

AI hjälper skogsägare att bekämpa granbarkborren

energi-577x324-576x323

Nationellt kartunderlag för en hållbar vindkraftsutbyggnad


FILM

Sveriges marktäcke kartläggs genom Nationella marktäckedata

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört den nationella marktäckekarteringen genom att inhämta och bearbeta extremt stora datamängder från satelliten Sentinel-2. De optiska satellitbilderna kombinerades med laserdata och befintliga kartdata som tillsammans bildat basen för en heltäckande nationell marktäckedata.

film-metria-nmd

Se filmen som tagits fram av Rymdstyrelsen om hur vi har genomfört den nationella marktäckekarteringen.

RELATERADE ARTIKLAR