Skip to content
2021-08-12 13:481 min lästid

Kartering av skogar som växer på ogynnsamma marker

När skog växer på för trädslaget ogynnsamma marker ökar risken för sämre vitalitet med fler skogsskador såsom vind, svamp, insekter och ibland brand som följd. Med de senaste årens torka och barkborreangrepp har svenska granskogar varit mycket utsatta och det finns ett behov av att med olika hjälpmedel identifiera skogar som växer på ogynnsamma marker.

Ny metod för att identifiera skogar med hög risk för skador

På uppdrag av Länsförsäkringar har Metria tillsammans med Skogsforsk utvecklat en metod för att identifiera och kartera skogar med hög risk för skogsskador orsakat av exempelvis felaktigt trädslagsval utifrån ståndorten*. Metoden, som ska kunna tillämpas över stora delar av Sveriges skogsmark, baseras på nationellt tillgängliga geodata.

Tre områden i Blekinge, Närke och Jämtland har använts för att utvärdera och testa metoderna. Karteringen visar var det växer skog på olämplig ståndort med en minsta karteringsenhet av en hektar vilket även kan summeras fastighetsvis per trädslag. Testerna visar att granskog på torr mark och granskog på grova sediment och moräner kan karteras och identifieras. Tallskog på lerrika marker bör också kunna identifieras även om de förekommer sparsamt.

Ökad kunskap ger en riskmedvetenhet

Med ökad kunskap om omfattningen av hur mycket skog som växer på “fel ståndort” kan skogsägare bli mer riskmedvetna, men även sköta skogen på ett sätt som gör att riskerna för skogsskador minskar.

- Genom att bättre förstå och få information om ståndortsförutsättningarna där vår skog växer kan vi bana väg för ett mindre sårbart och mer lönsamt skogsbruk, säger Gustav Arctaedius, Metria som deltagit i projektet som GIS-expert.

Projektet har genomförts under 2020–2021 och är finansierat av Länsförsäkringars forskningsfond.

Läs mer

Läs rapporten (Länsförsäkringar)

Läs mer om studien (Skogforsk)

* Ståndort

En ståndort är en växtplats för skog skog med enhetliga förutsättningar gällande klimat, mark samt andra växter och djur. Med ståndortsegenskaper menas sådant som beskriver vegetationstyper, marktyp och markfuktighet, inklusive tillgång till rörligt markvatten.

RELATERADE ARTIKLAR