Behandling av personuppgifter

 

Inledning

För Metria AB (nedan ”Metria”, ”vi” eller ”oss”) är den personliga integriteten viktig. Personer som anförtror oss sina personuppgifter ska känna sig trygga med hur personuppgifter hanteras och skyddas.

Denna information beskriver Metrias behandling av personuppgifter. Nedan förklarar vi vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, och hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

Metria ansvarar för att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskydds lagstiftning.

Vi ber dig att noggrant läsa igenom denna information innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

 

Tillämpningsområde

Denna information gäller dig som är kund eller företrädare för en nuvarande eller potentiell kund till Metria.

Denna information gäller personuppgiftsbehandling för vilken Metria är personuppgiftsansvarig, dvs. i de fall Metria har bestämt ändamål och medel för behandlingen.

 

Personuppgift

Med personuppgifter avses uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person såsom t.ex. namn, adress och telefonnummer.

 

Behandling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter

Insamlingen av dina personuppgifter kan ske både aktivt och passivt. Aktiv insamling sker t.ex. när du genom beställning av produkter eller tjänster blir kund hos Metria. Om du inte själv genom en aktiv handling lämnar uppgifterna till oss utan insamlandet sker på annat sätt anses insamlingen passiv, vilket t.ex. kan ske om vi samlar in personuppgifter för att kunna genomföra en marknadsföringskampanj.

Våra tjänster och produkter är inte avsedda att användas av personer under 16 år och Metria samlar inte avsiktligen in personuppgifter om någon person under denna ålder. Om du blir medveten om att ditt barn har tillhandahållit oss personlig information utan ditt tillstånd, vänligen kontakta oss på dataskyddsombud@metria.se.

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna information.

Metria behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för våra tjänster och produkter eller för sådana andra ändamål som framgår nedan.


Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla våra tjänster och produkteri enlighet med tillämpliga villkor.
  • Administration av affärsrelationenmed dig eller den kund till Metria som du representerar.
  • För att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter
  • För att ge dig som företrädare för en nuvarande eller potentiell kund till Metria, information och erbjudanden om våra tjänster. För undvikande av missförstånd, all eventuell marknadsföring distribuerad med hjälp av dina personuppgifter är riktad till Metrias nuvarande eller potentiella kund och inte till dig som privatperson.

Personuppgifter

Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter hänförliga till dig:

  • Kontaktuppgiftersåsom namn, e-postadress och telefonnummer
  • Användarinformationsåsom namn, e-postadress
  • Annan informationsom vi mottar från dig genom din kontakt med oss.

Rättslig grund

Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av avtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att ge dig information om våra erbjudanden och tjänster.

Lagring och gallring av personuppgifter

Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Metria kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget, samt i ytterligare 12 månader för ovanstående ändamål. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

 

Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål

Metria kan komma att använda dina personuppgifter vid direktmarknadsföring.

Du har alltid rätt att begära att de personuppgifter som Metria har, inte används för direktmarknadsföring.

Se vidare under rubriken Dina rättigheter nedan.

Automatiserat beslutsfattande eller profilering

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering inom ramen för Metrias behandling av kunders eller potentiella kunders personuppgifter.

 

Användning av e-post

För att underlätta kommunikation och kunna kommunicera effektivt med företrädare för våra kunder använder Metria e-post.

Behandling av personuppgifter i e-post sker med stöd av avtal eller intresseavvägning.

Våra e-postkonton rensas regelbundet i enlighet med vår e-postpolicy. Personuppgifter som förekommer i e-post kan komma att överföras till andra register och system inom Metria.

 

Skyddet för personuppgifter

Metria har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över internet till våra servrar.

Metrias anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Metrias regler för dataskydd, informations- och IT-säkerhet och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Tillgång till personuppgifterna

Inom Metria ska så få som möjligt ha tillgång till dina personuppgifter. Endast de personer inom Metria som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dessa. Metria har serviceavtal med bolag som behandlar personuppgifter för Metrias räkning. Dessa avtal innehåller bl. a. bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Det är alltid Metria som ansvarar för behandlingen och du kan vända sig till Metria med frågor om behandlingen. Behandling av uppgifterna sker i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för.

Överföring till tredje länder

Metria överför inga personuppgifter om kunder eller potentiella kunder till tredje land.

 

Personuppgiftsansvarig

Metria AB, 801 83 Gävle, Sverige 556799-2242 är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Dataskyddsombud

Metria har utsett ett så kallat dataskyddsombud, som har till uppgift att se till att Metrias behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler. Dataskyddsombudet har t. ex. till uppgift att hjälpa kunder att få felaktigt registrerade uppgifter rättade.

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@metria.se

 

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Du har rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som Metria behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling, dvs vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut. Begäran om registerutdrag skickas till Metria, se kontaktuppgifter nedan. Registerutdraget skickas normalt till dig inom en månad, till folkbokföringsadressen. Skulle det ta mer än en månad kommer vi att informera dig om skälen till förseningen.

Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifterna raderas, att de begränsas (en markering att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte) och att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Observera dock att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra vissa uppgifter och kan därför inte begränsas eller raderas för detta syfte. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter, om behandlingen grundar sig på sådant samtycke.

Metria AB
Attention: Dataskyddsombudet
801 83 Gävle

E-post: dataskyddsombud@metria.se

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se.