Skip to content
Det vi gör idag ska vara bra i morgon

Hållbarhet

Metria betraktar hållbarhetsarbetet som en integrerad och prioriterad komponent i all vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att skapa affärslösningar som ger största möjliga mervärde för våra kunder utan att ge avkall på miljömässig, social eller ekonomisk hållbarhet. I en värld full av intressanta affärsmöjligheter ser vi dessa två grundkrav – kundnytta och hållbarhet – som sunda avgränsningar för såväl för samhället omkring oss som vår egen verksamhet.

Att arbeta för jämställdhet är också en förutsättning för att nå en hållbar utveckling. 

  • För oss på Metria handlar jämställdhet om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 
  • För oss är det självklart att kvinnor och män är jämlika, har samma värde och rätt att forma sina egna liv.
  • För Metria handlar jämställdhet om att inga idéer och förställningar om kön ska begränsa vad vi kan och får göra. 

Hållbarhet hos Metria

Vi har som bolag en målsättning att tillgodose samhällets och näringslivets behov av geografisk information på ett tillförlitligt, ansvarsfullt och hållbart sätt. I linje med vår målsättning har vi valt ett antal fokusområden. Kontinuerligt arbete, uppföljning och styrning inom dessa har till syfte att stärka Metrias verksamhet och Metria som ett gott exempel på ansvarsfullt och hållbart företagande.

Fokusområden och mål för hållbarhet

Utifrån de hållbara dimensionerna har Metria satt upp tre fokusområden: klimatpåverkan, hållbara affärer och attraktiv arbetsplats. Inom varje fokusområde finns uppsatta mål som bedrivs kontinuerligt med uppföljning och styrning. Metrias interna och externa miljö- och hållbarhetsarbete är en stor och viktig del av vår profil, där fokusområdena hänger samman med tydliga synergier.

TOUCH

1. Klimatpåverkan

1. Klimatpåverkan

▶  Minska Metrias negativa klimatpåverkan

▶  Öka Metrias positiva klimatpåverkan
TOUCH

2. Hållbara affärer

2. Hållbara affärer

▶  Hållbar upphandling

▶  Kvalitet i leveranser

▶  Kundkvalité

TOUCH

3. Attraktiv arbetsplats

3. Attraktiv arbetsplats

▶  Personalomsättning

▶  Medarbetarindex eNPS

Uppförandekod

För att hållbarhetsfrågorna kontinuerligt ska vara en integrerad del av Metrias verksamhet finns en central hållbarhetsgrupp i bolaget med representanter från affärsverksamheten. Hållbarhetsgruppens arbete leds av Metrias hållbarhetsansvarig som även ansvarar för interna miljörevisioner tillsammans med lokala miljösamordnarna. Metrias hållbarhetsarbete utgår ifrån Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015, där ingår att ta fram en Hållbarhetsredovisning. Metrias har även en övergripande Uppförandekod (Code of Conduct) inklusive miljö och hållbarhet.  Uppförandekoden innebär bland annat att Metria ska följa principerna i FN:s Global Compact och arbeta aktivt med Agenda 2030 samt övriga styrdokument som redovisas i dokumentet.

Metria bidrar till de globala målen

Metria stödjer FN-initiativet Global Compact och tar därmed ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Metria följer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och OECD:s principer och normer för globala företag.

FN och världens ledare har förbundit sig till 17 mål och 169 delmål för att hantera de mest brådskande sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna fram till 2030.

För Metria är det en självklarhet att aktivt arbeta mot de mål som ligger nära vår verksamhet. Metria bidrar direkt eller indirekt till alla de 17 globala målen, där vi valt att fokusera på åtta av de som har särskild bäring mot bolagets verksamhet. Dessa åtta är:

  • 3. God hälsa och välbefinnande, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,
  • 11. Hållbara städer och samhällen,
  • 12. Hållbar konsumtion och produktion,
  • 13. Bekämpa klimatförändringarna,
  • 14. Hav och marina resurser,
  • 15. Ekosystem och biologisk mångfald samt
  • 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Metria förser myndigheter och bolag med en mängd olika geodata som beskriver vår natur och miljö. Dessa används bland annat för att bevara, restaurera och säkerställa ett hållbart nyttjande av ekosystem, skydda biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer samt bevara kust- och havsområden.

Vår hållbarhetsredovisning påvisar verksamhetens arbete för att nå de prioriterade målen och främja hållbar utveckling.

globala-malen-logo-och-ikoner-1052x518
tre iso cert

ISO-certifieringar

Metria arbetar enligt ISO 9001:2015, 14001:2025 och 27001:2022. Ledningssystemet är certifierat av Scandinavian Business Certification (SB Cert). Syftet är att säkerställa att Metrias verksamhet möter krav och förväntningar som ställs av myndigheter, kunder och samarbetspartners. Genom ett systematiskt arbetssätt inom alla delar skapas förutsättningar för att nå uppsatta mål.

Visselblåsartjänst på Metria

Metria AB har som vision att ”visualisera verkligheten för att leva på ett hållbart sätt”. Det är av största vikt att vi alla inom Metria strävar efter korrekt hantering av såväl medarbetare som allmänheten och att vi iakttar god etik. Våra medarbetare har en viktig roll när det gäller att fånga upp eventuella oegentligheter.

Syftet med vår visselblåsartänst är att möjliggöra för medarbetare att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter utan risk för repressalier. Syftet är också att säkerställa en korrekt hantering och utredning av visselblåsarärenden samt att bevara medarbetarnas och allmänhetens förtroende för Metria, dess verksamhet och beslutsfattare.

Visselblåsarärenden kommer alltid att behandlas konfidentiellt och hanteras på uppdrag av Metria, av en extern advokatbyrå. Samtliga rapporter som har klassificerats som ett regelrätt visselblåsarärende (”Visselblåsarrapporter”) utreds och hanteras i enlighet med Metrias riktlinjer.

Här kan du läsa Metrias riktlinjer för visselblåsartjänst i sin helhet.

Välgrundade beslut med aktuell geodata

Vi stöttar dig från behovsanalys till lösning, drift och leverans.
Har du frågor? Hör av dig!