Skip to content
2020-12-09 13:562 min lästid

Så påverkar exploatering ekosystemen längs kusterna

Projekt som nya hamnar, pirar och muddringar längs kusterna påverkar den fysiska livsmiljön för djur och växter. Genom en unik kartläggning har Metria hjälpt Havs- och vattenmyndigheten HaV att få en bild av läget.

Med den senaste tekniken inom till exempel satellitbilder och geografiska informationssystem, har Metria på uppdrag av HaV karterat ett par hundratusen strukturer som byggnader, bryggor och muddringar längs Sveriges kuster. Exploateringstakten i kustbandet är hög och underlaget ger myndigheten en helhetsbild av den viktiga havsbottnen som både är hem för bottenlevande växter och djur och uppväxtområde för fiskar och kustfåglar. Dessutom fungerar den som sänka, eller källa, till de näringsämnen och miljögifter som slutligen hamnar i havet. På 0 till 6 meters djup påverkas ekosystemen som mest.

Strandskyddet hindrar inte exploatering

Med kartläggningen har HaV kunnat dra många viktiga slutsatser. Här följer några av dem.

  • Grunda, vågskyddade områden som både är biologiskt viktiga och känsliga är mer utsatta än övriga områden.
  • Kunskapen om de fysiska processerna och dess effekter på biologin behöver stärkas.
  • Strandskyddet eller andra policys inom förvaltningen leder inte till mindre exploatering av höga naturvärden i grunda kustområden.
  • Klimatförändringar verkar inte resultera till mer varsam exploatering av grunda värdefulla kustområden.
  • Restaureringstakten understiger kraftigt förlusten av habitat per år.
  • Fysisk påverkan ger även effekter på övergödningssituationen, genom att ekosystemets motståndskraft försämras.

Underlaget kan HaV använda för nulägesbeskrivning, planering av åtgärder samt uppföljning. Det bidrar också med kunskap, metoder och data som stöd inom arbetet med EU:s samtliga direktiv som på något sätt relaterar till vatten och som stöd i arbetet med de svenska miljökvalitetsmålen; ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Ett komplett analysunderlag

Det finns en stor mängd studier som undersökt miljöpåverkan från olika verksamheter i marin miljö. Gemensamt för dessa är att de fokuserar på enskilda typer av påverkanstryck, så som muddring, dumpning, fartygstrafik och bottentrålning. Samtidigt har de sällan någon detaljerad areell avgränsning som tar hänsyn till den omgivande naturgeografin; djup, vågregim och bottensubstrat vilket gör att resultaten överlag blir rätt generella. Den kartläggning som HaV nu arbetar efter i sina analyser är mycket mer komplett än vad man tidigare haft tillgång till.

— Kombinationen satellitbildstolkning och goda kunskaper inom vattenrelaterade frågor gör oss till en av få aktörer i Norden som kan leverera ett så komplett nationellt analysunderlag, säger Oscar Lindhe, Segmentsansvarig, Natur & Miljö.

Visste du att...

...Sveriges kust från Haparanda till Strömstad är 2 400 km lång och en av Europas längsta?

...om öarna räknas in är den sammanlagda längden på Sveriges strandlinje 48 000 km, det vill säga drygt ett varv runt jorden?

RELATERADE ARTIKLAR