Skip to content
2021-02-17 13:571 min lästid

Automatisering av traktplanering med AI

Inom skogsnäringen är traktplaneringen är en omfattande tidskrävande och ofta manuell process som lägger grunden för avverkning, virkesförsörjning, återväxt och naturhänsyn. Med AI, artificiell intelligens, kan framtidens traktplanering automatiseras och effektiviseras.

Metria har på uppdrag av Skogsforsk genomfört ett förstudie om hur dagens traktplaneringsprocess kan bli mer automatiserad. Målbilden är att öka att öka graden av automatisering i traktplaneringen och på så sätt minska tidsåtgången för i synnerhet fältarbetet, utan att försämra kvaliteten på arbetet.

Traktplanering – en viktig del i den skogliga försörjningskedjan

Inom skogsnäringen är traktplaneringen en viktig del i den skogliga försörjningskedjan. Traktplaneringen är en omfattande tidskrävande och ofta manuell process som lägger grunden för avverkning, virkesförsörjning, återväxt och naturhänsyn. En stor del av arbetet sker manuellt, där en stor del av tiden går åt i fält för att placera ut band (snitslar) som visar vilka hänsynsåtgärder som ska utföras samt gränser för avverkningen.

Ny teknik automatiserar manuella moment

Dagens teknikutveckling har gjort det möjligt att med hjälp av AI-metoder analysera stora och komplexa data på nya sätt. Denna teknik utnyttjas nu i allt fler branscher och områden. Även den skogliga traktplaneringen är möjlig att automatisera med olika AI-tekniker

- Vi har studerat behoven inom traktplaneringsprocessen och kopplat samman dessa med olika AI-algoritmer, detta för att undersöka om resultatet från AI-analyserna kan ersätta manuella moment i traktplaneringen. Förstudien visar att det finns stor potential till automatisering av flera moment som idag har en hög grad av manuellt arbete vilket skulle minska tidsåtgången vid detta arbete. Säger Luke Webber och Johanna Skarpman Sundholm, som är AI-experter hos Metria och genomfört förstudien.

Resultatet visar att vissa moment kan automatiseras redan idag

Resultaten visar att vissa arbetsmoment av traktplaneringen är möjliga att automatisera idag, medan andra kräver fortsatta fältkontroller. Vidare utredning och utveckling kommer att behövas innan hela traktplaneringen är fullständigt automatiserad, men automatiseringsarbetet kan påbörjas direkt för att snabbare nå målet.

RELATERADE ARTIKLAR