Skip to content
elledning-large-2121x1192-2000x1124

Få kontroll på era markupplåtelseavtal

Metria® Markkoll

Behöver ni ett digitalt handläggarstöd?

Platta med Markkoll 2024-02-05

Markfrågan är central när nya nät för el, fiber, telefon, vatten eller avlopp ska dras över en fastighet. Oavsett om det är lokalnät, regionnät eller stamnät dragna i skogsmark, åkermark, betesmark, jordbruksmark, tomtmark eller impediment (mark som är olämplig för skogs- eller jordbruk, till exempel berghällar, myrar och fjäll) behövs ett markupplåtelseavtal mellan fastighetens ägare och ledningsägaren.

Markupplåtelseavtal reglerar skyldigheter, rättigheter och ersättning genom så kallad ledningsrätt i enlighet med Ledningsrättslagen (1973:1144). Ledningsrätten reglar både luftledningar, markkabel, schakt samt tunnlar för kablar, stolpar, stag, kabelskåp, nätstationer, transformatorstation, pumpstationer och annat som ingår i anläggningen.

Markupplåtelseavtal ska enligt Energiföretagens policy för markåtkomst i möjligaste mån tecknas med berörda fastighetsägare. Om överenskommelse inte nås behöver en Ledningsförrättning ske hos Lantmäteriet.

Vad är Metria Markkoll?

Metria Markkoll skapar markavtal, värderingsprotokoll, informationsbrev och makalösa kartor på nolltid för alla som jobbar med att bygga och underhålla infrastruktur, som exempelvis ledningar.  

MicrosoftTeams-image (23)

 

Utmaningar som Metria Markkoll löser

Långsamma och manuella processer

Processen för markåtkomstfrågor arbetas med allt för ofta i kalkylark. Tillhörande avtal och dokument skapas i ordbehandlingsprogram där kartor klipp och klistras, avtal för avtal. 

Metria Markkoll är digitaliserad och automatiserad process för hanteringen av markfrågor. Det automatiserar repetitiva uppgifter, förenklar samarbetet och förbättrar kommunikationen mellan teammedlemmar. 

Alla dokument som rör avtal med markägare skapas automatiskt. Några exempel är värderingsprotokoll enligt EBR (Elnäts Branschens Riktlinjer), ABEL07 (Allmänna bestämmelser vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområdet) samt REV (Riksförbundet Enskilda vägar).

Utsnitt från kartor skapas automatiskt utifrån intrånget för just den markägaren, och teckenförklaringen är dynamisk efter vad som faktiskt finns på det aktuella utsnittet. 

Hitta kontaktuppgifter till fastighetsägare

Att lokalisera aktuella adresser, telefonnummer samt mejladresser till markägarna (privatpersoner och samfälligheter) är ofta en utmaning. Med Metria Markkoll kommer dessa upp med en knapptryckning. 

Behövs uppgifterna ytterligare kvalitetssäkras hjälper en av våra samarbetspartners till och gör det åt er.

Betalningsuppgifter sparas i Metria Markkoll för att enkelt göra utbetalningar med hjälp av API eller export via fil. 

Vilka hänsyn finns?

Vid planering av markåtkomst finns det vissa saker att ta i beaktning, så kallad Hänsyn. Det är saker som kan fördyra eller förlänga processerna, men också vara riksintressen eller rena hinder. Många källor behöver kontrolleras för att ha koll på fornlämningar, nyckelbiotoper, Skogens pärlor, befintliga rättigheter och biotopskydd. Metria Markkoll har en karta med hänsyn i olika lager som kan slås på och av. Det är saker så som: 

Riksintressen 

 • Friluftsliv 
 • Högexploaterad kust 
 • Kulturmiljövård 
 • Mineral 
 • Nationalstadspark 
 • Obruten kust 
 • Obrutet fjäll 
 • Rennäringen 
 • Slutförvaring 
 • Vattendrag 
 • Vindbruk 
 • Yrkesfiske 

Övrigt 

 • Kraftledningar 
 • Rättigheter på fastighet 
 • Fastighetsgränsernas kvalitét 
 • Jordbruksverkets produktionsområden 
 • Tillväxtområden för skogen 
 • Kommunalt ägda fastigheter 
 • Väghinder 
 • Väghållare 
 • Vägnamn 
 • Vägtrummor 
Kvalitetsbrister och misstag

Eftersom många processer historiskt har skötts manuellt har det varit lätt att göra misstag. De har kunnat vara kostsamma att rätta till och förlängt hanteringen.

Metria Markkoll minimerar fel beroende på den mänskliga faktorn genom att automatisera repetitiva uppgifter. Dessutom hämtas information automatiskt från olika delar i samhället, så som Lantmäteriet. 

Genom att arbeta i Metria Markkoll får beställare, projektledare och handläggare tillgång till aktuell information samt ökar kvaliteten och kontrollen.

För entreprenörer som gör arbeten åt en ledningsägare blir kvaliteten bättre, så ni framstår bättre hos ledningsägaren vilket kan generera framtida affärer.

Säkerhet och lagkrav

Känslig information hanteras i markåtkomstfrågor. Allt från personuppgifter till saker som berör rikets säkerhet. 

Metria Markkoll är en säker molnbaserad tjänst som inte kräver lokala installationer, utan driftas som en användarvänlig, webbaserad tjänst. All data hanteras i Sverige och enligt ISO 27001 och GDPR. Informationen är samlad och säker på ett ställe där du vet var den finns.

Eftersom inga bolag utanför Norden är involverade behöver du inte fundera på CLOUD Act, Privacy Shield, Schrems II eller överföringar till tredjeland. 

Tillgänglighet Med sin molnbaserade infrastruktur kan du komma åt Metria Markkoll säkert när som helst, var som helst, från vilken enhet som helst. 
Behöver skog värderas?

Det kan behövas avverkas skog vid en markåtkomst och då behöver virket värderas. Det kan vara utmanande att veta vilka delar av sträckan som behöver värderas.

Metria Markkoll flaggar för vilka delar av sträckningen där en Skoglig värdering behöver göras. Värderingen görs sedan i fält, ofta av en konsult, och dokumenteras oftast i Haglöf HMS. Värdet av virket (rotnettot) och Eget tillvaratagande enligt skogsnormen förs enkelt in i Markkoll där utbetalningsfiler kan skapas.

Dyra processer

Processen för markåtkomst görs vanligtvis i kalkylark där handläggare manuellt fyller i dokument samt klipper och klistrar kartor. Det blir lätt misstag med potentiellt kostsamma påföljder. Det är svårt att avgöra om en avtalskonflikt är på en central del av sträckningen.

Att ta fram rätt kartor kan vara omständligt och tidskrävande. Metria Markkoll samlar relevant geografisk data och kopplar de till era aktuella verksamhetsdata, exempelvis ledningssträckningar. Med tillgång till rätt kartor, uppdaterade register och automatiserad dokumenthantering blir processen mycket mer effektiv, innehåller färre fel och är mer kostnadseffektiv.

Är det några hinder i processen, t.ex. avtalskonflikter, visualiseras det på kartan och det blir tydligt om det är en central del av sträckningen som är svår att runda, eller om det med små justeringar kan lösas.

Många avtal att hålla reda på

I ett projekt kan det vara många fastigheter som berörs och de kan i sin tur ha många ägare. Informationsbrev, markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll ska till alla fastighetsägare och ingen får missas. Vad har skickats, har det kommit tillbaka signerat och vart finns avtalskonflikter? 

Alla fastigheter och fastigheter som faktiskt berörs kommer i en lista. Vill du lägga till närbelägna fastigheter kan du självklart göra det också, t.ex. inför ett samråd. Status på avtalet flaggas i systemet och visualiseras på kartan så att du enkelt kan få överblick. 

Olika projekt innebär varierande roller och ansvar

Många har ofta varierande roll och ansvar i olika projekt eller olika delar av projektet. Det kan medföra en kunskapsnivå som är bredare istället för djup.

Metria Markkoll är designad för att vara lätt att använda och ska hjälpa dig lyckas med så lite insats som möjligt. 

Bristande synkronisering i markägarkontakten

Bra kontakt med markägarna kan vara skillnaden för att få en lyckad och snabb process.

Mycket tid läggs idag på administration. Genom att digitalisera och automatisera administrationen frigörs tid som kan läggas på kontakt med markägarna.

Att lätt kunna skicka ut informationsbrev ökar kommunikationen med markägarna som blir mer välvilliga och har förståelse för vad ni gör. 

Svårt med överblick och informationsvärdering

I stora och små projekt kan det vara svårt att få en överblick vart projektet befinner sig. Vad har skickats, har det kommit tillbaka signerat och vart finns avtalskonflikter? Är en avtalskonflikt ett stopp, eller kan ledningsdragningen förskjutas för att komma runt konflikten?

Med kartan i centrum går det snabbt att få överblicken genom att de olika avtalsstatusarna har olika färger. Det går lätt att se hur stor en fastighet är, vart dragningen går över fastigheten och alternativa dragningar är möjliga. 

Fler system att arbeta i tar tid och ger risk för informationstapp

Överföring av information mellan system tar tid och i överföringen är lätt att information blir fel. 

Metria Markkoll samlar många funktioner som tidigare varit utspridda i olika system eller manuella dokument. Med exporter eller API går det lätt att föra över information från Metria Markkoll till efterföljande system, så som faktureringssystem. 

Risk för förseningar vilket innebär ökade kostnader

Tid är pengar så alla förseningar är kostsamma. Förseningar kan bero på saker så som långa handläggningstider, konflikter eller att saker missas.

Att information saknas i ett utskick, fel kartor har använts, att olika hänsyn missas eller mycket manuellt arbete kan leda till förseningar. Alla dessa faktorer (och många till) hjälper Metria Markkoll dig med.   

Lönsamheten minskar om vi effektiviserar

Många entreprenörer som gör arbeten åt ledningsägare lever på att fakturera timmar. Görs effektiviseringar minskar också antalet timmar som kan faktureras.

Om era kollegor i branschen gör saker effektivare kommer ni förlora framtida affärer.

Beroende på upphandlingarnas utformning kan ni vidarefakturera ert användande av Metria Markkoll till slutkund med en marginal.

Entreprenörer som gör arbeten åt ledningsägare kan frigöra tid till att arbeta med fler kunder/projekt och på så sätt generera mer intäkter. 

Brist på kompetens och resurser

Utbyggnaden av exempelvis elnät ska öka. Det tillsammans med pensionsavgångar, brist på utbildad kompetens samt manuella arbetssätt skapar resursbrister och förseningar.

Det krävs effektiviseringar för att kunna möta detta. Används Markkoll ökar effektiviteten i processen med 40–60%. Vi har kunder som har kunnat ersätta en person som går i pension med att börja använda Markkoll.

Markkoll är designad för att minimera de förkunskaper som krävs.

Använd tiden till att ha kontakt med markägarna snarare än att lägga tiden på administration som kan automatiseras! 

Riskera att göra fel

När arbetet görs manuellt (klipp och klistra) är det lätt att det blir fel. Det kan i sin tur generera i tid/kostnader/juridiska problem som inte kan faktureras kund.

Genom att digitalisera och automatisera undviks dessa fel. Rätt uppgifter hämtas automatiskt, kartor blir rätt och det finns mer tid till mer värdeskapande aktiviteter. 

effektivitet

Effektiv process

En digitaliserad och automatiserad process för hanteringen av markfrågor.

checkbox

Ökad kvalité och kontroll

Beställare, projektledare och handläggare har tillgång till aktuell information.

Automatiserad avtalsprocess icon-1

Automatiserad avtalsprocess

Alla dokument som rör avtal med markägare skapas automatiskt.

Metria Markkoll är rätt för dig om:


 • Ni har fler än 30 informationsbrev eller markupplåtelseavtal per år i samband med ledningsrätter för elnät, fibernät eller VA-nät.

 • Ni behöver aktuella kontaktuppgifter till fastighetsägare.

 • Ni behöver få bättre kontroll och överblick över processen.

 • Ni behöver effektivisera, t.ex. vid pensionsavgångar.

 • Ni vill digitalisera och automatisera en vanligtvis manuell process för markåtkomst. 

Tips för att lyckas med Metria Markkoll:


 • Metria Markkoll kan anpassas till era befintliga processer och rutiner. Men Metria Markkoll har ett nytt effektivare sätt att arbeta som inte funnits förut, så ni får större värde genom att anpassa och förenkla era processer.

 • För att snabbare nå maximalt värde är onboarding och support något som ska utnyttjas.

 • Se till att alla intressenter (användare, beslutsfattare, entreprenörer, ekonomi etc.) är med i uppstarten.

 • Använd Metria Markkoll genom hela processen; från informationsbrev till signerat avtal.

 • För att få bäst effektivisering bör systemets fulla potential användas med exempelvis automatiserade utskicka och integrationer.

Härjeåns Nät AB effektiviserar elnätsutbyggnaden i Härjedalen med Metria Markkoll

Härjeåns Nät AB bygger ut fiber- och elnätet samt ansvarar för en säker drift av ca 600 mil ledningar som förser 27 000 kunder med el – från Dalarna till Jämtland i norr och där emellan Härjedalen och Västernorrland.

Hela nätet ska underhållas och många områden kräver ny och ombyggnation av ledningar. Det är ett omfattande arbete som berör många markägare.

Digitaliseringen innebär ändrade arbetssätt men det har fungerat bra. Mycket har effektiviserats med Markkoll. Det som förut tog två dagar tar nu en kvart.”

Tomas Olofsson - Har jobbat på Härjeåns sedan 1981 och har varit med om energibranschens utveckling.

harjeans-nat20230310_130025smaller-1024x1365

 

Här är några av våra kunder

Bas

Fritt antal användare
Ett projekt
Standardintegration
Support via e-post

795 kr/fastighetsägare

1 345 kr/samfällighet

Projektbaserat (1 projekt)

Kostnad för eventuell uppdatering av fastighetsinformation tillkommer.

Premium

Fritt antal användare
"Fri användning"
Fler integrationer
Support via e-post eller telefon
Strategiska möten
Kundanpassningar

Årskostnad

>480 fastighetsägare per/år

Kostnad för eventuell uppdatering av fastighetsinformation tillkommer.

Tillval

 • Ortofoto  
  Skalriktiga flygbilder underlättar identifiering och se exakt vart intrånget är. 
 • Kivra  
  Att skicka direkt till digital brevlåda, till de 60% av vuxna som har Kivra, skyndar på processen. 
 • Utskriftstjänst  
  Vår partner skriver ut, kuverterar och frankerar åt er. De kan även ta emot fysiska original och skannar in åt er. 
 • Markägarportal  
  Kommunikationen med markägarna sker enkelt och snabbt samt ökar möjligheten till dialog. 
 • Samrådskrets och samrådsportal 
  Få en lista med kontaktuppgifter till berörda i den samrådskrets som ni definierar. Kommunikationen sker via en samrådsportal, i och utanför samrådskretsen. 
 • Inloggningsverifiering 
  Verifiera inloggningar med Bank-ID, Freja eID eller annan av er föredragen tjänst. 
 • Kvalitativa telefonnummer och bolagsinformation 
  Metria Markkoll hämtar allmänna uppgifter från olika källor, så som Lantmäteriet. Ibland räcker inte det och vår partner kan verifiera informationen åt er. 

Vill du veta mer?

Läs mer om Metria Markkoll i vårt produktblad.

 

Läs produktblad

Film om Metria Markkoll

André Öberg, produktledare på Metria, beskriver möjligheterna med en obruten digital kedja genom hela processen från projektering till förvaltning.

 

Se film om Markkoll

Vill du veta mer om Metria Markkoll?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
Jonas Brunemalm Säljare

E-post: jonas.brunemalm@metria.se 

Telefon: 010-490 75 66

Jonas Brunemalm Säljare
TOUCH
André Öberg Produktledare

E-post: andre.oberg@metria.se 

Telefon: 010-121 84 19

André Öberg Produktledare
TOUCH
Jonny Siikavaara Produktledare

E-post: jonny.siikavaara@metria.se 

Telefon: 010-121 81 15

Jonny Siikavaara Produktledare

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.