Skoglig hänsyn

Hänsynstagande i skogen för mark och vatten samt arter och biotoper för att gynna och stärka den biologiska mångfalden är viktiga arbetsmoment för skogsbranschen. Genom analyser och kartmaterial kan denna hänsyn fokuseras till bäst lämpade områden där de gör störst nytta.

Grön infrastruktur

Genom att studera olika biotopers utbredning kombinerat med omgivande natur kan stråk för sammanlänkning av dessa göras och på så sätt knyta samman dessa till ett större nätverk. Detta ger effekt på landskapsnivå och är ett effektiv sätt att skapa hållbara landskap där såväl produktion och bevarande kan kombineras utan att för stora avkall på det ena eller andra behöver göras.

Habitatsanalyser

Specifika arters habitat kan modelleras genom att leta upp strukturer som är viktiga för dessa genom fjärranalytiska metoder och sedan kartera dessa för att studeras närmare i fält. Exempelvis har vi en modell för att hitta riskområden för granbarkborreangrepp.

Hänsynstagande

Hänsynstagande till vattennätverket i skogen kan göras på många olika sätt. Genom att använda Metrias underlag för markfuktighet får ni funktionella kartor att använda vid såväl planering som operativt arbete ute i skogen.

Vi kan skog

Bland våra 260 medarbetare finns många av landets ledande GIS-experter. Det i kombination med vår verksamhetskunskap om skogsnäringen gör att vi kan hjälpa skogsindustrin att skapa helt nya insikter om verksamheten.

Gustav Arctaedius
GIS- och fjärranalyskonsult