Skip to content
2021-03-05 13:403 min lästid

Vad krävs för att geodataförsörja en organisation?

Med en alltmer utbredd digitalisering och ökande datamängder ligger en stor del av en organisations konkurrenskraft i tillgången till rätt information, med rätt kvalitet i rätt tid. Men vad krävs för att ha en geodataförsörjning som motsvarar informationsbehovet i organisationen?

Många organisationer har utmaningar

Geodatarapporten visar att svenska organisationer har utmaningar med att ha en geodataförsörjning som motsvarar organisationens behovsbild. 58 % av de som besvarat undersökningen uppger att de har svårt att finna den information de söker för sina arbetsuppgifter. 60 % uppger att de har svårt att avgöra kvalitén på informationen. Konsekvenserna av detta är att det blir svårt att bygga sina beslut på tillförlitlig information, vilket kan leda till felaktiga beslut som ger stora effekter på verksamheten

Informationslandskapet är komplext

Digitaliseringen skapar stora mängder helt ny information. Många verksamheter misslyckas med att sålla, analysera och förstå vilken data som kan skapa värde. Framgången i hanteringen av de stora datamängderna ligger i förmågan att förvandla data till kunskap som kan skapa affärsnytta för organisationen.

”När det gäller skoglig verksamhet avverkning, skogsvård och fastighetsaffärer är det idag nödvändigt att ha tillgång till bra kartdata. —Skogsbolag”

Inom geodataområdet så finns förutom den information som verksamheten skapar själva, ofta ett behov av en mängd olika externa datakällor. Det kan vara allt ifrån fastighetsinformation till information om vår miljö eller kanske statistik om hur befolkningsstrukturen ser ut. Informationen kommer inte sällan från en mängd olika datakällor, och ofta löser inte en enskild dataleverans ett behov – utan det behövs att flera mängder av information kombineras för att lösa informationsbehovet.

istock-626629090-e1614940168871-1024x913


Vilket informationsbehov har organisationen?

För en effektiv geodataförsörjning som stödjer organisationens behov av information behövs en tydlig bild av informationsbehovet i hela organisationen. Den ska dokumentera vilken information som behövs och vilken kvalitet som krävs. Kanske behöver inte uppdateringsfrekvensen vara så hög? Kanske räcker data av lägre kvalitet? Det är viktigt att man gör detta strukturerat och dokumenterar väl, förslagsvis som en del i en geodatastrategi. När det är på plats kan man börja arbeta strukturerat med de informationstillgångar som organisationen behöver.

Kvalitetssäkrad och uppdaterad geoinformation

Grunden för tillförlitliga beslut är en informations försörjning som kontinuerligt säker ställer uppdaterad, relevant och kvalitets säkrad information som motsvarar informationsbehovet i organisationen. Det innebär att samla in, skapa, hantera, analysera och tillgängliggöra geodata på ett strukturerat sätt, vare sig det handlar om information producerad av verksamheten eller från externa parter.

För det krävs:

  • rutiner och processer för att hämta hem, kvalitetssäkra och hålla informationen relevant och uppdaterad
  • strukturerad insamling, hantering och lagring av geodata
  • central lagring och kvalitetskontroll
  • uppdaterade metadata för all geodata
  • informationsarkitektur för att hantera hela informationsbehovet
  • klassning av informationstillgångarna för att tydliggöra önskad kvalitet och om det finns förbättringar att göra.

”Eftersom vi har en stor mängd geodata så behövs det många personer som håller den uppdaterad. De personerna behöver bli insatta i hur, när och varför geodata ska uppdateras, Myndighet”

Många prenumererar på geodata som tjänst

Att vidmakthålla en process där organisationen hämtar hem, kvalitetssäkrar och håller informationen uppdaterad kräver ofta mycket resurser från organisationen – både i form av personal och utifrån infrastruktur och IT-lösningar. Genom att istället prenumerera på en digital tjänst som förser organisationen med uppdaterad information kan man frigöra resurser och effektivisera sin geodataförsörjning.

Läs mer om Metria Maps - som är en snabb och stabil karttjänst som enkelt kan integreras i era system

Visste du att?

  • 72 procent anser att geodata skulle kunna skapa ytterligare nytta i nya delar av organisationer.
  • 46 procent anser att bristande kunskap i verksamheten är ett hinder för att dra ökad nytta av geodata
  • 58 procent har svårt att hitta den information de söker för sitt arbete.

Källa: Geodatarapporten

RELATERADE ARTIKLAR