Skip to content
2022-09-16 08:103 min lästid

Identifiera och analysera klimatrelaterade risker med geodata

Ett förändrat klimat kommer att påverka riskbilden för klimatrelaterade händelser i samhället. Ett varmare klimat kommer att leda till flera extremväder som i sin tur kommer att påverka oss och vår omgivning. Dessa fysiska klimatrisker är konsekvenserna av till exempel stigande havsnivå och ökad förekomst av extremväder med skyfall, med översvämningar och jordskred som följd. Klimatrelaterade risker leder till finansiella risker och ökad finansiell påfrestning för, bland andra, banker, försäkringsbolag och fastighetssektorn.

För att förstå hur dessa risker kommer att påverka vårt samhälle kan vi använda oss av geografisk information för att räkna ut var dessa risker är som störst samt vad de kommer att påverka om det sker en händelse i ett område med en utpekad risk.

- Kunskap och hantering av fysiska klimatrisker har därför blivit en allt viktigare fråga och vi kommer sannolikt se ökade krav för att identifiera och hantera fysiska klimatrisker inte minst kopplat till försäkring och finansiering av tillgångar, säger Martin Hising, produktledare affärsinformation på Metria.

- Genom att kombinera analyserad data för utpekade klimatrisker med annan typ av fastighetsinformation eller affärsinformation, som exempelvis bostadvärderingar och företagsdata, får verksamheten inte bara en bild av exponeringen mot klimatrisker utan även den finansiella påverkan för verksamheten vid materialiserad klimatrisk.

martin-hising-576x576-400x400

Data på klimataspekter behövs för bankernas kreditbeslut

För att förstå hur klimatrelaterade risker påverkar vårt samhälle kan vi använda oss av geografisk information för att räkna ut var riskerna är som störst och analysera hur de kommer att påverka samt kalkylera den finansiella risken. För att bankernas kreditbeslut ska kunna baseras även på klimataspekter behövs en stor mängd data samlas in för att sedan analyseras.

Påverkansanalysen ligger till grund för planerings och beslutsunderlag

Genom att använda utpekade riskfaktorer kan vi samla karterade risker tillsammans med information om vilka fastigheter eller verksamheter som finns inom dessa riskområden. Analysen av vad som påverkas kan sedan ligga till grund för planerings och beslutsunderlag samt tillföra statistisk information till rapporteringar inom till exempel klimat och sårbarhetsanalyser.

- Analyser av detta slag kan hanteras på olika geografiska nivåer, allt från att titta på hur en enskild fastighet eller ett bestånd påverkas av en klimatrelaterad risk till hur -utsatt en kommun är för klimatrelaterade risker, säger Michael Ledwith, Senior GIS- och fjärranalyskonsult och expert på översvämningsanalys på Metria.

michael-ledwith2300x2300-2300x2300-400x400

Integrerad klimatriskanalys i verksamheten säkrar hållbar kreditgivning

Genom att ta klimatrelaterade risker i beaktande och integrera dessa i kredit och riskbedömningar så säkras finansieringsfrågor och underlättar näringslivets klimatomställning. Europeiska Centralbankens stresstester visar att banker i högre utsträckning behöver integrera klimatrelaterade risker och möjligheter systematiskt i sin verksamhet och i sina bedömningar. För det krävs ett data och kompetens, något som vi på Metria kan hjälpa till med.

På Metria samlar vi in information kring flera olika sorters risker för att få en helhet kring riskbilden i ett aktuellt område.

- Förutom befintliga karteringar är fjärranalys och satellitdata kraftfulla verktyg för att kartera klimatrelaterade händelser. Genom aktuell information kan vi kartera den faktiska utbredningen av en händelse samt vad den påverkat vid en viss tidpunkt. Genom att samla risker i en analys får vi en helhet i analysen och kan klä den med exempelvis värderingsdata eller annan affärsinformation för att ge ett värde av den yta som påverkats, förklarar Michael.

- När risker eller händelser som påverkar vår omgivning identifierats kan man ta analysen ett steg längre för att se vilka åtgärder man kan göra för att klimatanpassad samhället. Man kan sedan modellera hur en sådan införd åtgärd kan minska risken och därmed dess potentiella påverkan, säger Michael.

Översvämning en identifierad risk vid ett förändrat klimat

Översvämningar i samhället kan vara orsakade både av nederbörd och höga flöden i vattendrag eller skyfall. En lågpunkt med en yta där vatten inte kan infiltreras i marken, till exempel asfalt, har en tendens att fyllas med vatten under kraftig nederbörd, en så kallad bluespot. På sikt kan även en förhöjd havsnivå skapa kustöversvämning.

bluespots-norrkoping-496x496-495x495

Våra samarbeten inom analys av klimatrelaterade risker

På uppdrag av MSB har Metria tagit fram en översvämningskartering över delar av Sverige, där vi har analyserat de större städerna längs kusten samt Jönköping och Karlstad. En undersökning som identifierar fastigheter och/eller byggnader som skulle drabbas vid olika slags översvämningar. Karteringen baseras bland annat på laserskanning och höjddata med data från flygplan samt i vissa fall även bearbetning av satellitdata. Analysen omfattar städer i Sverige som identifierats som riskområden i översvämningsförordningen, vilka innefattar prioriterade områden kring vattendrag, kustöversvämning samt insjöar.

FAKTA

Metria klimatanalys för fastigheter och bostäder i Sverige

Med geografisk information kan vi räkna ut var riskerna är som störst och hur dessa områden kommer att påverkas vid händelser som storm eller översvämning.

Med branschens skarpaste hjärnor, avancerade datamodeller och AI-teknologi kan vi exempelvis med hög precision förutse vilka byggnader på en fastighet som är mest utsatta för klimatrelaterade risker.

RELATERADE ARTIKLAR