Skip to content
2023-05-30 08:082 min lästid

GIS bidrog till årlig statistikrapport av skyddad natur 2022

Statistikmyndigheten SCB tillsammans med Naturvårdsverket ger varje år ut en rapport om skyddad natur med statistik på vad som är skyddat i Sverige. Statistiken omfattar geografiskt avgränsade områden med föreskrifter för bevarandet av skyddsvärd natur enligt miljöbalken, samt uppgifter om bland annat naturvårdsavtal, skyddade älvar, nationalstadsparken och fridlysta arter.

Av Sveriges totala areal är 15 procent formellt skyddad. Nästan hela den ytan är permanent skyddad enligt miljöbalken. Där ingår nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, nationalstadsparken och Natura 2000-områden.

Årets tema - renbetesmark och fjällnära skyddad natur

Årets tema i rapporten handlar om renbetesmark och fjällnära skyddad natur. På renbetesmark har samer laglig rätt att nyttja mark och vatten för sig och sina renar. Marken omfattar hela Norrbottens och Västerbottens län, samt huvuddelen av både Jämtland och Västernorrlands län. Även de norra delarna av Dalarna och Gävleborgs län ingår som renbetesmarker.

Formellt skyddad natur och skyddsvärda fjällnära områden efter naturtyp, ovan fjällnära gränsen. Diagrammet nedan visar andel av totala arealer ovan fjällnära gränsen, 2022-12-31.

fjallnara-591x431


Lång erfarenhet och expertis inom analys, GIS och naturskydd

Metria har bidragit till statistiken på uppdrag av Naturvårdsverket, som en del av ett långvarigt samarbete inom flera områden. Inom ramen för ett samarbetsavtal mellan Naturvårdsverket och Metria levererar Metria expertis inom bland annat fjärranalys och geografisk information till myndigheten.

I arbetet med statistiken har Metria samlat in underlag från olika myndigheter, tagit bort eventuella överlapp mellan dessa underlag och sedan kombinerat med olika data i en GIS-analys. Underlag från Naturvårdsregistret och Nationella marktäckedata (NMD) är viktiga i analysen och används bland annat till att lokalisera vilka naturtyper som är skyddade. NMD används också för att följa upp hur stor del av skogsmarken i Sverige som är skyddad.

Naturvårdsregistret är ett nationellt register där Naturvårdsverket registrerar de områden som skyddats av olika lagar.

- Vi har jobbat länge med GIS och analys av data vilket har varit en fördel för oss i utförandet av det här uppdraget. Stor erfarenhet och kännedom om hur skyddsformer och NMD tagits fram och värderas har varit värdefullt. Vi vet var data finns då vi ofta jobbar med myndighetsdata som handlar om skyddad natur och vet därför hur det ska användas på rätt sätt, säger Caisa Adolfsson, GIS- och fjärranalyskonsult på Metria.

caisa-adolfsson_2021-1199x1199-600x600

Ökningen av naturreservat 2022 med närmare 28 000 hektar

Under 2022 var nettoökningen av formellt skyddad natur nästan 28 000 hektar. Ökningen av naturreservat domineras av två nya områden i Västerbottens och Norrbottens län: Södra Gardfjället och Jielkká-Rijmagåbbå. Området består också av stora arealer fjällhed, kalfjäll och våtmarker. Ett skäl till bevarande av området är att erhålla en långsiktig samexistens mellan friluftsliv, upplevelsevärden, biologisk mångfald och renskötsel.

Skogsmark på huvuddelen av nya arealer

Sammanlagt bildades 98 nya naturreservat under 2022. Stora delar av dem var redan skyddade som Natura 2000-områden. Därför blir nettoökningen av de nya områdena endast 22 000 hektar, när överlappande arealer räknas bort. Mer än hälften av den arealen utgörs av skogsmark inklusive låg fjällskog. En dryg fjärdedel är havsvattenarealer och 8 procent är öppen våtmark.

Nytillkommen skyddad natur per naturtyp 2022

Diagrammet nedan visar andelen av varje naturtyp inom de nya skyddade områdena.

skyddad-natur-per-naturtyp-2022-566x339

Läs SCB:s nyhet: Två områden dominerar bland nya naturreservat

RELATERADE ARTIKLAR