Skip to content
2022-02-11 13:223 min lästid

”Agenda för landskapet” säkerställer aktuella och öppna marktäckedata

Genom projektet ”Agenda för landskapet” vill nio samverkande myndigheter* säkerställa att det finns ständigt aktuella, högkvalitativa och öppna data om landskapet och markanvändningen i Sverige. Projektet har utvecklat innovativa metoder för effektiv ajourhållning av Nationella marktäckedata med stöd av automatisering, tidsserieanalyser och maskininlärning.

Många behöver aktuella marktäckedata

En aktuell och heltäckande kartering av Sveriges marktäcke är ett viktigt underlag för bevarandet av biologisk mångfald, hållbar markanvändning, ekosystemtjänster, samhällsbyggnad och planering samt klimat- och riskhantering. Det används också för att följa upp mål inom agenda 2030 för hållbara städer, ekosystem och biologisk mångfald.

2017–2019 genomförde Metria, på uppdrag av Naturvårdsverket i samarbete med flera svenska myndigheter, en rikstäckande kartering av marktäcket. Resultatet är Nationella marktäckedata (NMD) i rasterformat med 10 meters upplösning bestående av 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer.

- Högupplösta marktäckedata är idag ett viktigt analysunderlag för många myndigheter, kommuner och organisationer. De ger grundläggande information om landskapets sammansättning och används bland annat för att följa förändringar över tid, men det förutsätter kontinuerlig uppdatering, säger Birgitta Olsson, projektledare, Naturvårdsverket.

”Agenda för landskapet” säkerställer aktuella NMD

Projektet ”Agenda för landskapet” initierades 2018 med målbilden att ta fram innovativa metoder för en effektiv ajourhållning av informationen, öka informationsinnehållet samt höja karteringens tillförlitlighet. Det har delfinansierats av Vinnova i programmet ”Utmaningsdriven innovation”. Projektets samverkansfas slutfördes i januari 2022.

- Det har varit ett mycket spännande och lärorikt projekt för oss på Metria då vi har fått arbeta med metoder med mycket hög innovationsgrad. Vi har ansvarat för bland annat metodutveckling och produktion av testområdena, säger Maria Nilsson, gruppchef, Metria.

maria-nilsson-small_ratio-1x1_711x711-710x710

Samverkan viktigt för framgången

Projektet har utgått från etablerade samarbeten mellan ett flertal myndigheter och kraven och behoven har samlats in i nära dialog med runt 30 olika organisationer genom olika temagrupper. Temagrupperna har tagit fram rekommendationer på informationsinnehållet för skog, öppen våtmark, jordbruksmark och annan öppen mark, fjäll, vatten och bebyggda miljöer/exploaterad mark. Temagrupperna har också utvärderat de testdata som producerats.

- Den samverkan mellan myndigheter, forskningsinstitutioner och näringsliv som varit central i hela projektet har starkt bidragit till framgången. Trots att i stort sett allt arbete skett på distans har bra samverkansformer skapat såväl engagemang som nya kontakter. Projektet har lett till många värdefulla nya samarbeten, nätverk och kontakter, säger Birgitta Olsson.

Automatiserade metoder, teknik och processer

En viktig del i projektet var att utveckla metoder, teknik och processer för ajourhållning med fokus på automatisering, tidsserieanalys och maskininlärning. För att verifiera dessa producerades tre testområden med utökat informationsinnehåll och högre noggrannhet.

Utvärderingen av resultatet visar att metoderna betydligt förbättrar de befintliga klasserna och karterar de nya med hög noggrannhet.

I figuren nedan ser ni att informationsinnehållet mellan nuvarande version NMD v.1.1 (vänster) och testprodukt NMD v.2 (höger) har utökats baserat på de användarbehov som framkommit under projektet. De två bilderna till vänster visar ett område i fjällen och de högra bilderna visar ett område i södra Sverige.

agenda-for-landskapet-omraden-673x1382
nmd1-242x242-241x241 nmd2-242x242-241x241 nmd1-stad-243x243-242x242 nmd2-stad-243x243-242x242

Målbilden uppfylld

I januari 2022, efter två år, avslutades samverkansfasen av projektet. Resultat och förväntade effekter har uppnåtts. Deltagande organisationer anser att samarbetet har fungerat mycket bra och det finns samsyn kring att nu arbeta vidare med en implementeringsfas av projektet. Det tekniska arbetet har varit framgångsrikt och produktionen av tre testområden har visat att efterfrågad information kan produceras mer automatiskt och med en hög noggrannhet.

- Vi har lärt oss mycket inom projektet och är mycket nöjda med att testerna av metoderna föll ut så bra. Det visar att vi kan producera informationen effektivt med både högre noggrannhet och mer automatik vilket var ett av målen med projektet, säger Maria Nilsson, Metria.

- Vi och de andra åtta myndigheter som samverkat är alla nöjda med utfallet av projektet. Vi har fått ett väldigt bra beslutsunderlag inför beslut om framtida förvaltning och finansiering. Nu arbetar vi för att NMD ska få status som nationella grunddata, säger Birgitta Olsson NV.

* Myndigheter som samverkat är Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Lantmäteriet, Statens jordbruksverk och Statistiska centralbyrån (SCB), Trafikverket och Sveriges Lantbruksuniversitet.

INNOVATIONSPRIS

Nationella Marktäckedata tilldelas innovationspris

Nationella marktäckedata tilldelades under 2021 Kartografiska Sällskapets innovationspris med motiveringen:

”För framtagandet av Nationella marktäckedata och dess kompletterande produkter. Det har snabbt blivit ovärderliga grunddata för ett stort antal användare i arbetet med biologisk mångfald, hållbar markanvändning, ekosystemtjänster, samhällsbyggnad- och planering samt klimat och sårbarhet. Genom myndighetssamverkan har resurserna använts effektivt till att ta fram en rikstäckande kartering som inom det svenska miljöarbetet skapar ökad förståelse för Sveriges markanvändning och stimulerar till vidareutveckling av analyser och följdprodukter.”

RELATERADE ARTIKLAR