Skip to content
istock-1155037351-1024x683
2020-07-04 11:372 min lästid

Säkrare samhälle och näringsliv med geodata

Geodata är centralt för riskbedömningar och krisinsatser inom såväl försvar och samhällsberedskap som inom kommersiell verksamhet.Organisationer som förstår att skydda, säkra tillgången och kapitalisera på sin information är morgondagens vinnare.

Geodata ger ett underlag för riskbedömningar

För såväl militärt försvar som för samhällsskydd och beredskap är kartor och geodata av god kvalitet, aktualitet och enhetlighet en förutsättning för att förebygga olyckor och kriser samt för väl genomförda krisinsatser. Geodata har även betydelse för säkerhet inom kommersiell verksamhet med exempelvis riskanalyser och modelleringar som underlag för beslut, som kreditbedömningar och premiesättning.

Digitaliseringen skapar nya sårbarheter

Digitaliseringen gör att behovet av att skydda och hantera data säkert ökar. Samtidigt är informationssäkerhet en utmaning för många organisationer. Bristande informationssäkerhet kan snabbare än förr få större och värre konsekvenser. Störningar av samhällsviktiga funktioner inom till exempel vård, polis, försvar och viktig infrastruktur är allvarliga i sig. De kan också i förlängningen försämra tryggheten och tilliten i samhället. Under pågående kris är det avgörande att alla inblandade har en aktuell och gemensam lägesbild, det vill säga att veta vad som sker, när det sker och var. Geodata och GIS är helt centralt för en gemensam lägesbild.

En långsiktig säkerhetsprocess

Med en alltmer utbredd digitalisering och ökande datamängder ökar kraven på informationssäkerhet och datakvalitet för att fullt utnyttja möjligheterna till att skapa friktionsfria övergångar mellan människor, tjänster, maskiner och saker. Därför är det viktigt att ha säkra processer för informationshanteringen.

Lagen ställer höga krav på informationssäkerhet för organisationer som bedriver samhällsviktig verksamhet som vattenförsörjning, elförsörjning, transport och sjukvård. Såväl myndigheter som privata bolag med sådan verksamhet måste visa att de arbetar strukturerat och kontinuerligt med säkerheten i sin IT-miljö.

Tre dimensioner av informationssäkerhet

Med ett systematiskt informationssäkerhetsarbete för verksamhets- och samhällskritiska data får organisationen kontroll över sin information och kan säkerställa tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet.

Tillgänglighet

Ett system måste vara driftsäkert och stabilt för att säkerställa kontinuerlig leverans av data och dessutom tillgängligt på olika slags enheter, online och offline. En robust infrastruktur ska hantera störningar, kunna växa och anpassas till användarnas och organisationens föränderliga behov.

Riktighet

Den lagrade informationen ska vara korrekt och fullständig. Det uppnås med en strukturerad insamling, hantering och lagring av geodata, central kvalitetskontroll, uppdaterad metadata samt informationsarkitektur och klassning.

Konfidentialitet

Systemet ska säkerställa att endast behöriga får åtkomst till informationen. Det säkerställs med bland annat centrala tjänster för autentisering, sårbarhetsanalyser vid utveckling och säker hantering av information under transport.

Informationssäkerhet en bärande del

Metria har under de senaste åren tagit ett helhetsgrepp kring informationssäkerhet och skapat en fungerande långsiktig process för att erbjuda våra kunder det skydd de behöver. 2019 blev vi, som ett av få bolag i Sverige, ISO 27001-certifierade. ISO 27001 är en internationell standard inom informationssäkerhet och en garant för ett långsiktigt skydd av våra kunders informationstillgångar.

Möter organisationers säkerhetsbehov

Metrias tjänster anpassas alltid till den säkerhetsnivå kunden kräver och vi erbjuder bland annat:

  • utveckling, drift och förvaltning av Sverige-baserade SaaS-tjänster
  • skyddsklassade lokaler och medarbetare
  • kryptering och säker kod

Vi är certifierade

2019 blev Metria certifierade enligt den internationella standarden inom både informationssäkerhet, ISO 27001 och kvalitet, ISO 9001.

iso-27001-469x224

RELATERADE ARTIKLAR