Skip to content
2020-07-04 11:381 min lästid

Aktuella geodata centrala för ett grönare samhälle

Organisationer som klarar omställningen till ett hållbart samhälle och hållbar teknik är morgondagens vinnare. För att uppnå riksdagens mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045 behöver alla samhällssektorer bidra.

Samarbete och samverkan, både nationellt och internationellt, är en nyckel till framgång. Tillgång till aktuella data av hög kvalitet är en central komponent för att aktörer ska ha en gemensam beslutsgrund och kunna genomföra och följa upp miljömålsättningarna.

AI och GIS ger ny kunskap

Artificiell intelligens är en av dagens mest samhällsomvälvande trender som påverkar alla branscher. Stora datamängder, nya verktyg och snabbare processorer möjliggör helt nya tillämpningar. Precis som GIS handlar AI och maskininlärning i grunden om att utnyttja stora datamängder på ett bättre sätt. Metria har tagit fram AI-modeller som kombinerar stora datamängder från både verksamheter och omvärlden. Ett exempel är för skogsindustrin där vi har tränat upp neurala nätverk för att identifiera var gallringsbehovet är störst eller var risken är högst för att träden ska angripas av skadeinsekter.

Riskbedömningar och skydd

Metrias vision är att visualisera verkligheten för att skapa ett hållbart samhälle. Med hjälp av geodata-analyser kan såväl samhälle som företag fatta beslut i linje med ekologisk hållbarhet och säkerställa att våra gemensamma resurser räcker till även för kommande generationer.

Exempel på frågeställningar som vi med underlag och analyser hjälper företag och offentlig verksamhet med är:

  • Var finns våtmarker vi kan återställa?
  • Var ger vindkraftverken bäst effekt
  • Hur påverkar dagens beslut morgondagens vattentillgång?
  • Var är det störst risk för skogsbrand?

Visste du att...

  • Av Sveriges hela land- och sötvattens-areal är 15 procent formellt skyddad
  • Befolkningens medelavstånd till skyddad natur är 2,1 kilometer
  • Befolkningen i Stockholms län hade kortast avstånd, med 1,2 kilometer. Längst medelavstånd hade befolkningen i Norrbottens län, med 3,7 kilometer
  • Kortast medelavstånd hade befolkningen i Nacka kommun, med 600 meter till skyddad natur. Boende i Vilhelminas kommun hade längst avstånd, med drygt 8 kilometer.

RELATERADE ARTIKLAR