Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Öppna geodata bidrar till kunskap om svenskt naturskydd

Arbetet med att skydda natur är en del av de åtgärder som riksdagen beslutat om för att nå de nationella miljökvalitetsmålen och är även en del i internationella åtaganden. Nyligen har Naturvårdsverket och SCB släppt fakta som visar på hur svensk natur skyddas. Metria har hjälpt till att skapa analyserna.

Tillvarata grundläggande värden

Nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden och Natura 2000 är alla områden som ingår i Sveriges formellt skyddade natur. Dessa ska ge ett långsiktigt skydd enligt lag för att bevara värdens natur- och kulturarv och för att ta tillvara grundläggande värden som rent vatten, ren luft samt oförstörd natur.

Analys av öppna geodata bidrar till kunskap

Utmaningarna inom klimat- och miljöområdet är stora och ofta gränsöverskridande. Öppen och lättillgänglig geografisk information är en förutsättning för att både genomföra och följa upp Sveriges miljömålsättningar. Merparten av den geodata som har använts vid analysen av skyddad natur finns tillgänglig som öppna data hos Naturvårdsverket. Ett exempel är Nationella marktäckedata (NMD) som är ett viktigt underlag i analysen och används för att lokalisera de olika naturtyper som skyddas. NMD används också för att följa upp hur stor del av den produktiva skogsmarken som är skyddad.

Kunskap om informationen

För att kunna genomföra tillförlitliga analyser och följa upp och genomföra miljömålsättningar krävs dessutom

  • kunskap om hur man kan använda geodata för att ta fram beslutsunderlag – hur kan man tolka vissa informationsmängder? Vilka slutsatser kan man dra genom att kombinera olika datamängder?
  • kunskap om de lagar och förordningar som finns för formellt skyddad natur. Detta för att t ex kunna ta bort eventuella överlapp mellan olika typer av skydd och på så vis undvika dubbelredovisning inom rapporteringen.
  • förmåga att kunna genomföra avancerade analyser av geografisk information

Sverige överträffar globala mål för skydd av marina miljöer

Ett av delmålen i det globala ramverket Agenda 2030 handlar om skydd av områden i marina miljöer. Enligt målet ska minst 10 procent av kust- och havsområden vara skyddade, senast till år 2020. Statistiken för 2019 visar att 14 procent av Sveriges totala havsyta består av skyddade marina miljöer. Enbart inom svenskt territorium utgör skyddet 11 procent av havsytan. Sverige skyddar därmed mer än det globala målet.

Visste du att...

  • Av Sveriges hela land- och sötvattensareal är 15 procent formellt skyddad
  • Befolkningens medelavstånd till skyddad natur är 2,1 kilometer
  • Befolkningen i Stockholms län hade kortast avstånd, med 1,2 kilometer. Längst medelavstånd hade befolkningen i Norrbottens län, med 3,7 kilometer
  • Kortast medelavstånd hade befolkningen i Nacka kommun, med 600 meter till skyddad natur. Boende i Vilhelminas kommun hade längst avstånd, med drygt 8 kilometer.

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er med analyser för att skapa nya insikter för er organisation. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Caisa Adolfsson
GIS- och fjärranalyskonsult
Maria Nilsson
GIS- och fjärranalysexpert
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.