Skip to content
Öppna data bidrar till kunskap om svenskt naturskydd
2020-06-24 08:482 min lästid

Öppna geodata bidrar till kunskap om svenskt naturskydd

Att skydda natur är en del av åtgärderna som riksdagen beslutat för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket och SCB släppte våren 2022 en rapport som visar hur svensk natur skyddas. Metria har hjälpt till att skapa analyserna till rapporten för 2021.

15 procent av Sveriges natur är skyddad

Nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden och Natura 2000 är alla områden som ingår i Sveriges formellt skyddade natur. Dessa ska enligt lag ges ett långsiktigt skydd för att bevara världens natur- och kulturarv och ta tillvara grundläggande värden som rent vatten, ren luft och oförstörd natur. Av Sveriges hela areal med land och inlandsvatten är 15 procent formellt skyddad.

Analys av öppna geodata bidrar till kunskap

Öppen och lättillgänglig geografisk information är en förutsättning för att både genomföra och följa upp Sveriges miljömålsättningar. Merparten av de geodata som har använts vid analyserna till rapporten finns tillgängliga som öppna data hos Naturvårdsverket. Ett exempel är Nationella marktäckedata (NMD) som är ett viktigt underlag i analysen och används för att lokalisera de naturtyper som skyddas. NMD används också för att följa upp hur stor del av den produktiva skogsmarken som är skyddad.

Kunskap om informationen

För tillförlitliga analyser och för att genomföra och följa upp miljömålsättningar krävs dessutom:

  • kunskap om hur man kan använda geodata för att ta fram beslutsunderlag; hur kan man tolka vissa informationsmängder? Vilka slutsatser kan dras genom att kombinera olika datamängder?
  • kunskap om lagar och förordningar för formellt skyddad natur för att exempelvis rensa överlappningar mellan olika typer av skydd och undvika dubbelredovisning inom rapporteringen
  • förmåga att genomföra avancerade analyser av geografisk information.

Fler än 100 nya naturreservat

Under 2021 ökade antalet naturreservat med 101 områden. Det innebär att Sverige nu har fler än 5 300 naturreservat. Det beslutades även om 26 nya Natura 2000-områden.

Mer än hälften av de nya arealerna inom naturreservat och Natura 2000-områden var skogsmark. En fjärdedel omfattade havsarealer. 13 procent av det nya skyddet omfattade våtmarker

Diagrammet till höger visar fördelningen av naturtyper vars skydd vunnit laga kraft under 2021.

nytillkommen_skyddad_natur-536x319

Utökad internationell rapportering

I årets rapportering har Naturvårdsverket gjort en översyn av uppgifterna som lämnas till den europeiska databasen över skyddade områden. I 2022 års rapportering redovisar Sverige ytterligare 200 000 hektar. Den internationella statistiken blir nu mer jämförbar med den statistik som redovisas nationellt i Sverige.

Visste du att...

  • Sverige har skyddat natur i mer än 100 år. 1909 antog riksdagen en lag om nationalparker och bildade de nio första nationalparkerna.
  • Det största nya naturreservatet 2021 var Slite skärgård, beläget på den östra sidan av Gotland. Det omfattar mer än 6 300 hektar totalt, varav nästan 6 000 hektar hav.
  • I genomsnitt bor 30 procent av Sveriges befolkning inom 1 kilometer från skyddad natur.

RELATERADE ARTIKLAR