Skip to content
2021-09-13 16:273 min lästid

Öppna data

EU-direktiv om utökad öppna data ger möjligheter till utökat tjänsteutbud och nya innovationer

All data måste hanteras, analyseras och omvandlas till insikter för att vara värdefull. Värdefull data gör nytta och skapar värde till organisationer, såväl offentliga som privata. Det är en hjälp för verksamheter att uppnå sina mål.

Lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, den så kallade öppna datalagen, trädde i kraft den 1 augusti 2022. Lagen bygger på ett EU-direktiv om öppna data från 2019 där syftet är att stärka EU:s dataekonomi genom att öka mängden öppna data.

EU:s medlemsländerna har 16 månader på sig att genomföra direktivet, men varje land kan använda ett undantag för särskilda myndigheter som istället ger 24 månader för implementation. Regeringen har för Lantmäteriet och andra myndigheter beslutat att utnyttja undantaget, som gäller avgiftsfriheten. Det betyder att implementationen ska vara genomförd senast februari 2025 för Sveriges myndigheter.

Öppna data-direktivet syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

Vilken data som omfattas av EU-direktivet?

Den förteckning över särskilda värdefulla dataset som EU har fastställt (2022-12-21) är indelad i 6 teman:

 • Geospatiala data
 • Jordobservation och miljö
 • Meteorologiska data
 • Statistik
 • Företag och företagsägande
 • Rörlighet

De datamängder som nämns i direktivet är EUs mininivå och det står Sverige fritt att släppa ytterligare data. Metria har nära kontakt med alla datadelande myndigheter för att hålla oss och våra kunder uppdaterade om utvecklingen.

Metrias kompetens och bredd inom geodata maximerar möjligheterna

Äntligen är öppna data här! Beslutet om att utöka öppna data har vi väntat på i många år då det ger oss möjlighet till nya innovationer och att utöka vårt tjänsteutbud.

Metria har lång erfarenhet och djup kunskap om både geospatial data och jordobservation och miljö och erbjuder en mängd lösningar och tjänster på området. Vi har även utökat vårt kunnande vad gäller företag och företagsägande och kan nu erbjuda en ännu bredare portfölj och unika analyser.

Det kan vara svårt att avgöra vilken kvalitet informationen har eller vilken data som är relevant men vi på Metria säkerställer tillgång på data med känd kvalitet, genom att vi kvalitetsgranskar och bearbetar all data som vi tar in genom våra väl inarbetade processer, innan vi erbjuder det till kund.

Kundlösningar där öppna data redan används

Metria har stor erfarenhet både av att producera och använda öppna data. GIS- och fjärranalysenheten på Metria har bland annat stått för produktionen av Nationella Marktäckedata som finns tillgängliga som öppna data på Naturvårdsverket. I de analyser som Metria gör på uppdrag av kunder används ofta öppna data från olika myndigheter som till exempel Lantmäteriet, SMHI, MSB och Naturvårdsverket. EU:s jordobservationsprogram Copernicus står för större delen av de öppna satellitdata som Metria använder. Genom att kombinera kundens egna data med öppna data kan Metria ta fram unika geodata, analysresultat eller statistik som ger kunden nya insikter. Mycket stora datamängder går in i de AI-modeller som används och mer öppna data kommer att öka möjligheten att ta fram ännu fler innovativa metoder och analyser.

Användningsområdena för geodata, det vill säga information om platsers egenskaper, är i det närmaste oändliga och skär genom alla verksamhetsområden. Med intelligent geodatastyrning tar Metria de grepp som behövs om en organisations geodatahantering baserat på typ av verksamhet och vad som ska uppnås.

Vår vardag består av att skapa, samla in och analysera stora mängder geodata. Vårt erbjudande omfattar därför hela kedjan från att identifiera organisationens behov till att omvandla datan till insikter som leder till smartare, säkrare och grönare beslut.

Kort sammanfattat arbetar vi med att;

 • säkerställa försörjning av rätt geodata på ett säkert sätt
 • skapa insikter genom att koppla data till affärsprocesser, analysera och skapa lösningar som gör den användbar för organisationen.

Dessa insikter ska leda till beslut som stämmer med den aktuella verksamhetens målbild som ju dels skiljer sig mellan olika organisationer, dels över tid.

 • För ett fastighets-, försäkrings- eller skogsbolag kan det vara affärsnytta.
 • För en kommun kan det vara samhällsnytta.
 • För ett statligt verk, exempelvis Naturvårdsverket, kan det vara miljönytta.

En cyklisk process

Samhälle och näringsliv förändras ständigt i takt med att datadriven kunskap ökar. Därför är intelligent geodatastyrning en cyklisk process som aldrig tar slut. Som helhetsleverantör utvecklar Metria verksamheter så att geodata och GIS ger effekt i hela organisationen. Långsiktighet och kostnadseffektivitet gör oss till en strategisk samarbetspartner över tid.

 

RELATERADE ARTIKLAR