Skip to content
Översvämning Gävle karta
2023-09-12 16:242 min lästid

Metria & Valueguard analyserar fastighetsvärdet efter Gävleöversvämningar

Med anledning av stormen Hans och den senaste tidens skyfall har översvämningar åter hamnat i rampljuset, både i den mediala bevakningen och anmälda försäkringsärenden. Metria har under våren tillsammans med Valueguard genomfört en analys av skyfallet i Gävle 2021 med syfte att analysera prisutvecklingen för de översvämningsdrabbade fastigheterna.

Analys av översvämningsdrabbade fastigheterna Gävle visar på nedgång i försäljningspris

Under natten mot den 18 augusti 2021 drabbades Gävle med omnejd av ett så kallat ”Tusenårsregn”. Ett skyfall under ett dygn med 161 millimeter regn jämfört med normalt 70–80 millimeter under hela augusti. Skyfallet resulterade i enorma översvämningar och många fastigheter som vattenskadades med skador uppskattade av Svensk Försäkring till närmre en halv miljard. Omkring 7 000 skadeanmälningar gjordes i Gävle-området och i Dalarna där villor står för ca 83% av de anmälda försäkringsskadorna. Ett år efter översvämningen uppgick den totala nettokostnaden för beräknade försäkringsersättningar för Gävle kommun till drygt 335 miljoner kronor.

  Översvämning Gävle karta
 
 

Data och metod

Metria och Valueguard har i analysen använt Bostadsregistret tillsammans med data om möjligt vattendjup (bluespotanalys) samt nederbördsmängd under skyfallet och har utifrån det tagit fram ett underlag över utsatta fastigheter. Baserat på det har riskutsatta fastigheter graderats och analyserats utifrån hur priser och försäljningsvolymer utvecklats före och efter översvämningen. Även försäljningsstatistik före översvämningarna och i andra områden efter översvämningarna ingår i analysen.

 

Kostnadsanalys av översvämningen genomförd av Metria och Valueguard

Analysen visar en prisnedgång på ca 5% för de värst drabbade fastigheterna. Analysen skulle kräva ett större antal fastighetstransaktioner för att kunna fastslås med statistisk signifikans, det vi ser är dock en tydlig indikation att de värst översvämningsdrabbade fastigheterna har en nedgång i försäljningspris på ca 5%.

 

Den här typen av händelse är ofta förknippat med en risk eller sårbarhet för försäkringsbranschen. Det vi ser i den här analysen visar dock även en påtaglig påverkan på den enskilde fastighetsägarens privatekonomi. Bankerna får en potentiell värdeminskning i den pantsatta säkerheten och en kund i försvagad finansiell sits, säger Martin Hising, chef för Produkt- och Affärsutveckling på Metria.

Martin Hising aug 2023_vit

Det här tycker vi är en intressant slutsats att analysera vidare, särskilt givet att vi ser en ökad risk för extremregn och intensitet i skyfall framåt med anledning av det förändrade klimatet.
Tyvärr kommer det här bli en alltmer vanligt förekommande händelse, 
säger Martin.

 

Metria Klimatindex Fastighet - Klimatindex för fastigheter och bostäder i Sverige

Metrias Klimatindex Fastighet ger användare en unik möjlighet att få ett index på identifierade klimatrisker på samtliga fastigheter i Sverige. Den underliggande datan görs också tillgänglig i de fall man vill gräva djupare på en specifik fastighet eller fördjupade analyser på ett fastighetsbestånd.

Mer information finns här: Metria klimatanalys för fastigheter och bostäder i Sverige

 

Källor:

 
FAKTA

Metria klimatanalys för fastigheter och bostäder i Sverige

Med geografisk information kan vi räkna ut var riskerna är som störst och hur dessa områden kommer att påverkas vid händelser som storm eller översvämning.

Med branschens skarpaste hjärnor, avancerade datamodeller och AI-teknologi kan vi exempelvis med hög precision förutse vilka byggnader på en fastighet som är mest utsatta för klimatrelaterade risker.
 

RELATERADE ARTIKLAR