Skip to content
Trädtäckning_toppbild2
2023-09-06 15:251 min lästid

Metria och Boverkets nationella kartläggning av trädtäckning i städer

Kartläggningen är tänkt som ett underlag till analyser i samband med fysisk planering, grönplanering, klimatanpassning och uppföljning som kan användas av kommuner, länsstyrelser, företag och myndigheter.

Etappmålet för ekosystemtjänster i den byggda miljön

Boverket har i uppdrag att följa upp etappmålet för ekosystemtjänster i den byggda miljön inom miljömålssystemet. Etappmålet innebär att en majoritet av kommunerna senast år 2025 ska ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

 

Boverket har även i uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön. I uppdraget adresseras frågor som rör planeringsunderlag för att underlätta arbetet med klimatanpassning i den byggda miljön.

 

Urbana träd relevant i klimatanpassningsarbete

Träd bidrar med många olika ekosystemtjänster, bland annat har de stor betydelse för reglering av lokalklimat och dagvattenhantering. Planeringsunderlag som kvantifierar förekomst av urbana träd bedöms vara relevant i det klimatanpassningsarbete som utförs av kommuner, länsstyrelser och andra aktörer. Detta ligger till grund för framtagandet av denna produkt som visar på höjdsatt vegetation i 1 x 1 meters upplösning och kan användas för att analysera trädtäckningen i tätorter med fler än 5000 invånare. Trädtäckningen är framtagen genom att beräkna vegetationsindex från ortofoton och kombinera det med höjdinformation från ytmodeller. Komplettering har i vissa fall gjorts med information från Nationella Marktäckedata i kombination med data från senaste nationella laserskanningen.

 

Trädtäckningsstatistik över tätorter och ingående stadsdelar

Inom uppdraget har Metria också tagit fram sammanställd trädtäckningsstatistik över tätorter och ingående stadsdelar. Trädtäckningsraster och sammanställd trädtäckning per stadsdel hittas på Boverkets karttjänst. Rasterdatat kan också beställas via Boverkets FTP-tjänst.

 

Bild från rasterprodukten. Trädtäckning i meter över Metrias Luleåkontor, indelat i intervaller. Bakgrundsbild: Ortofoto IR från Lantmäteriet.

 

Bild från det uppföljande projektet med sammanställningar av trädtäckningsstatistik. Trädtäckning i procent i tätorter i Stockholmsområdet:

Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.

 

Sammanställd trädtäckning i procent per tätort i Luleå, Piteå, Älvsbyn och Boden:

 

 

RELATERADE ARTIKLAR