Skip to content
Markfuktighetskarta över hela Sverige
2020-02-26 11:591 min lästid

Markfuktighetskarta över hela Sverige

Koll på markfuktigheten hjälper oss att bygga smartare och skydda vår natur


Rikstäckande information om markens fuktighet som öppna data

Vi har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram ett nationellt heltäckande markfuktighetsindex. Indexet indikerar om en plats oftast är torr eller fuktig och det kan användas till att jämföra olika platsers markfuktighet med varandra.

Marfuktighetsindexet är en rasterkarta med 10 meters upplösning som visar markfuktighet i ett kontinuerligt spektrum från blött till torrt. Den finns tillgänglig som öppna data i Miljödataportalen.

Markfuktigheten beror på mer än bara nederbörd

Markfuktigheten varierar över tid beroende på vad det är och har varit för väder. Även om vädret varit snarlikt på två platser kan nämligen deras markfuktighet skilja sig åt kraftigt. Förhållandet dem emellan är oftast sig likt oavsett om det för tillfället är ovanligt torrt eller ovanligt blött. På toppen av den sandiga kullen kommer det oftast vara torrare än i fuktstråket med lergyttja nere i dalen, oavsett om trakten i stort för tillfället är drabbad av torka eller snösmältning och kraftiga regn.

Vilka data används?

Hur fuktig marken är hänger i hög grad ihop med topografi. Det viktigaste indatat till markfuktighetsindexet är därför Lantmäteriets höjdmodell. Eftersom vattens rörelse genom landskapet inte enbart beror på höjdskillnader utan även på jordlagrens genomsläpplighet har även information om jordart och jorddjup från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) använts.

Vid framtagningen av markfuktighetsindexet har nationell jämförbarhet varit en ledstjärna. Metoden är därför den samma i hela riket med undantag av de delar av landet som saknar en tillräckligt detaljerad jordartskartering. Är du nyfiken på att veta mer, läs artikeln Rikstäckande information om markens fuktighet i Kartografiskas tidning Kart & Bildteknik.

work-architecture-structure-sky-perspective-building-565722-pxhere.com_-4608x2591-600x337

Var ska vi bygga?
Hög markfuktighet komplicerar byggprocessen och utgör en risk för framtida översvämning. Med rätt beslutsunderlag kan platser väljas bort som olämpliga att bygga på i ett tidigt stadium.

landscape-forest-wilderness-webb-2651x1491-600x337

Var ska vi köra?
Fuktig mark innebär en fastkörningsrisk för tunga maskiner. I skogsbruket kan markfuktighetsindexet minska risken för körskador på känslig mark.

nature-forest-plant-rain-leaf-flower-943324-pxhere.com-1-2446x1375-600x337

Var trivs känsliga växter?
Hur fuktig marken är påverkar även i hög grad vilka växter och djur som trivs var. Markfuktighets-indexet används vid analyser av ekologiska samband, såsom habitatnätverksanalyser.

 

RELATERADE ARTIKLAR