Skip to content
Gamla kartor blir digitala_alt1
2023-05-16 08:251 min lästid

Historiska Sverigekartor digitaliserade och tillgängliga

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket georefererat historiska kartor så att de kan öppnas i ett Geografiskt informationssystem (GIS) och användas för att identifiera historiskt intressanta platser som till exempel våtmarker, åkermark och gårdar.

Det handlar om en serie historiska kartor som täcker en stor del av Sverige och hittills bara har funnits i pappersform på Riksarkivet som nu digitaliserats och därmed blivit mer tillgängliga. Kartorna ritades för hand av lantmätare under 1800-talet och tidigt 1900-talet – så kallade Häradskartor och Stomkartor.

Metria har digitaliserat kartorna och med en automatisk metod tagit bort ytterkanten på kartorna och georefererat kartfilerna.

Stomkartorna är ett historiskt källmaterial som visar läget och utbredningen av tidigare odlingsmark, mark som brukats som åker eller slåttermark. Även om landskapet visas ganska översiktligt är våtmarker ofta tydligt markerade.

gamla-kartor-blir-digitala-604x856

Kartan som har justerats enligt fyra hörnkontrollpunkter jämfört med ortofotot. Bilden längst ned visar kartan ovanpå ortofotot med 50% genomskinlighet. Hus i kartan ligger ungefär 15 m förskjuten till nordväst.

Målsättning att identifiera historiskt intressanta platser

Syftet har varit att kartorna ska kunna öppnas i ett GIS och användas med så lite ytterligare bearbetning som möjligt. Kartorna kan användas för att identifiera historiskt intressanta platser som till exempel våtmarker, åkermark och gårdar. Över 1 500 kartor har bearbetats där noggrannheten varierar från 20 meter i de södra delarna till 200 meter i de allra nordligaste delar av landet.

Kartorna kan laddas ner från Naturvårdsverkets webbplats: Historiska kartor (naturvardsverket.se)

Vad är GIS?

GIS (Geografiska informationssystem) är datorbaserade system som används för att samla in, lagra, hantera, analysera och presentera geografisk information. Med stöd av GIS går det att ta fram analyser och beslutsunderlag baserade på stora datamängder och på ett enkelt och överskådligt sätt visualisera komplex information för att se mönster och trender.

RELATERADE ARTIKLAR