Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Natura Naturtypskartan beskriver den faktiska utbredningen av Sveriges naturtyper

Natura Naturtypskartan startade 2011 och är ett årligen återkommande projekt som Metria utför på uppdrag av Naturvårdsverket.

Kartan syftar till att vara ett aktuellt underlag som beskriver den faktiska utbredningen av de naturtyper som ingår i Art- och habitatdirektivets bilaga 1 inom skyddade områden. Karteringen täcker till exempel Natura 2000 områden, naturreservat och nationalparker.

Natura Naturtypskartan används som ett av flera underlag för rapporteringen till EU. Den används också som underlag för skötsel, förvaltning och uppföljning inom skyddade områden, det är en den mest utförliga karteringen av Natura naturtypernas utbredning i skyddade områden som finns i Sverige. Natura Naturtypskartan ger en heltäckande kartering inom områdesskydd och inkluderar alla naturtypsgrupper och inte enbart skog, våtmark eller öppen mark. Karteringen sker främst i ortofoton med stöd av ett stort antal underlag i form av internationella och regionala karteringar, trädhöjdsraster, höjdmodellen, satellitbilder, jordartskartan, historiska ortofoton, artobservationer mm.

Natura Naturtypskartan har sin bas i fjärranalys och kan därmed täcka in stora arealer, ge en nationellt jämförbar kartering och en bra överblick av områden som kan vara svåråtkomliga med traditionella fältinventeringsmetoder.

Natura Naturtypskartan
Natura Naturtypskartan - skog

På Metria arbetar vi med miljöfrågor och förser myndigheter och företag med data om Sveriges natur och miljö. Med det underlaget kan vi göra geografiska analyser som syftar till att bevara, restaurera och säkerställa ett hållbart nyttjande av ekosystem, skydda biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer samt bevara kust- och havsområden.

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er med analyser för att skapa nya insikter för er organisation. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Esmeray Elcim
Senior GIS- och Fjärranalyskonsult
Maria Nilsson
Gruppchef GIS- och fjärranalys
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.