Skip to content
Natura Naturtypskartan - den faktiska utbredningen av Sveriges naturtyper
2023-05-22 08:511 min lästid

Natura Naturtypskartan-den faktiska utbredningen av Sveriges naturtyper

Natura Naturtypskartan startade 2011 och är ett årligen återkommande projekt som Metria utför på uppdrag av Naturvårdsverket.

Kartan syftar till att vara ett aktuellt underlag som beskriver den faktiska utbredningen av de naturtyper som ingår i Art- och habitatdirektivets bilaga 1 inom skyddade områden. Karteringen täcker till exempel Natura 2000 områden, naturreservat och nationalparker.

Natura Naturtypskartan används som ett av flera underlag för rapporteringen till EU. Den används också som underlag för skötsel, förvaltning och uppföljning inom skyddade områden, det är en den mest utförliga karteringen av Natura naturtypernas utbredning i skyddade områden som finns i Sverige. Natura Naturtypskartan ger en heltäckande kartering inom områdesskydd och inkluderar alla naturtypsgrupper och inte enbart skog, våtmark eller öppen mark. Karteringen sker främst i ortofoton med stöd av ett stort antal underlag i form av internationella och regionala karteringar, trädhöjdsraster, höjdmodellen, satellitbilder, jordartskartan, historiska ortofoton, artobservationer mm.

Natura Naturtypskartan har sin bas i fjärranalys och kan därmed täcka in stora arealer, ge en nationellt jämförbar kartering och en bra överblick av områden som kan vara svåråtkomliga med traditionella fältinventeringsmetoder.

På Metria arbetar vi med miljöfrågor och förser myndigheter och företag med data om Sveriges natur och miljö. Med det underlaget kan vi göra geografiska analyser som syftar till att bevara, restaurera och säkerställa ett hållbart nyttjande av ekosystem, skydda biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer samt bevara kust- och havsområden.

bild2-671x1007 bild3-1024x740 bild4-1237x1649-1

RELATERADE ARTIKLAR