Skip to content
Historisks kartor viktiga för att förstå förändringar
2022-03-15 13:321 min lästid

Historiska kartor viktiga för att förstå förändringar

Information om hur landskapet såg ut historiskt är en viktig kunskapskälla för bland annat natur- och kulturmiljövård, samhällsplanering och för jord- och skogsbruksnäringen. Metria släpper nu karttjänster med rikstäckande rastermosaiker av historiska ortofoton och ekonomiska kartan.

Ekonomiska kartan – information från 1935–1978

Under 1930-talet infördes ny teknik med flygbilder som gjorde det möjligt att till låg kostnad kartera stora områden. För första gången kunde man ta fram ett gemensamt dokument med både fastighetsinformation och geografisk information med hög lägesnoggrannhet och detaljrikedom. Den ekonomiska kartan producerades mellan 1935 och 1978 och är ett unikt tidsdokument

Den ekonomiska kartan innehåller fastigheter, bostadsbyggnader, tomt och trädgård, åkermark, dikning, brukningsvägar, fornminnen och ortnamn. Idag är kartan, med all den samlade informationen från denna tidsepok, en viktig kunskapskälla för en mängd olika användningsområden såsom samhällsplanering, jord- och skogsnäringen samt för natur- och kulturmiljövård.

Historiska ortofoton – information från 1950–1970

Ortofoton är geometriskt korrigerade flygbilder som satts samman för att skapa en skalriktig avbildning av marken. De historiska ortofotona har framställts ur äldre inskannade flygbilder från 1950–1970 och har en upplösning på 0,5 m och en lägesnoggrannhet på ca 2 meter.

Historiska ortofoton kan användas för uppföljning av förändringar i vegetation och bebyggelse, till exempel för återställning av våtmarker, lokalisering av gamla deponier av miljöfarligt gods samt andra potentiella och numera osynliga miljöproblem.

Kartjänster med rikstäckande mosaiker

Metria har satt samman rikstäckande rastermosaiker av både historiska ortofoton och ekonomiska kartan. Rastermosaikerna finns tillgängliga som karttjänster som enkelt integreras i era system. Det innebär att ni enkelt får tillgång till informationen och kan visualisera den tillsammans med er verksamhetsdata.

Historiska data finns tillgängligt för våra användare i produkterna: Metria Maps, Skogsanalys och GeoVis.

Bygger på öppna data

Kartjänsterna bygger på öppna data från Lantmäteriet. De tillhandahåller ett antal kartprodukter och annan geografisk information som öppna geodata. Läs mer här.

RELATERADE ARTIKLAR