Skip to content
2022-03-28 13:362 min lästid

Artlager en ny och viktig kunskapskälla för skogsbruket

Skogsägare kommer att behöva ta betydligt större ansvar än tidigare för att inte störa eller hota fridlysta arter vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder. Det är några följder av vägledande domar både nationellt och i EU. För att stötta skogsnäringen har Metria utvecklat karttjänsten Artlager som bygger på öppna data från artportalen.

Hänsyn vid skogliga åtgärder

Alla vilda fåglar och vissa utpekade växter och djurarter är fridlysta genom artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att skada dem, deras växtplatser, fortplantningsområden eller boplatser. I skogsbruket innebär artskyddet att skogliga åtgärder ska anpassas så att det inte uppstår en förbjuden påverkan på de fridlysta arterna.

Skogsägaren är skyldig att

  • visa hänsyn till samtliga vilda fågelarter på individnivå eftersom alla vilda fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen
  • ta hänsyn till en rad andra fridlysta växter och djur vid skogsbruksåtgärder

Kunskapskrav på den som planerar skogliga åtgärder

Inför en avverkning är skogsägaren skyldig att skaffa den kunskap som behövs för att inte fridlysta arter ska påverkas på ett sätt som strider mot lagen. Det innebär att markägaren eller verksamhetsutövaren bär ansvaret för att ta reda på vilka arter som finns i skogen och se till att arterna inte skadas.

Karttjänsten innehåller miljontals observationer över hela Sverige

Kartjänsten Artlager ger skogsnäringen den nödvändiga kunskapen om vilka hotade arter som finns på skogsfastigheterna. Tjänsten bygger på information i artportalen, där det dagligen samlas in artobservationer från hela Sveriges vilda växter, djur och svampar.

I tjänsten visas alla observationer av hotade eller sårbara arter. För varje observation finns detaljerad information om: art, artfamilj, antal, rödlistekategori, datum för observation, om validerad eller ej, osäkerhet i meter, om skyddad enligt lag och länk till artdatabanken.

Uppdaterad information i era system

Karttjänsten finns tillgänglig via Metria Maps och kan integreras i de system som används för inköp och för att planera skogliga åtgärder. Tjänsten uppdateras en gång i veckan, vilket innebär att verksamheten har tillgång till aktuella data om vilka hotade arter som kan finnas på den skogsfastighet där de skogliga åtgärderna ska utföras.

FAKTA

Om artportalen

Artportalen är ett system för observationer av Sveriges vilda växter, djur och svampar. Systemet består av en databas med flera tillhörande tjänster för rapportering, sökning och hantering av artobservationerna. Artportalen är öppen för alla att använda för rapportering och sökning bland de miljontals fynduppgifter som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har bidragit med. Artportalen utvecklas och drivs av SLU Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

RELATERADE ARTIKLAR