Det vi gör idag ska vara bra i morgon

Metria betraktar hållbarhetsarbetet som en integrerad och prioriterad komponent i all vår verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att skapa affärslösningar som ger största möjliga mervärde för våra kunder
utan att ge avkall på miljömässig, social eller ekonomisk hållbarhet.
I en värld full av intressanta affärsmöjligheter ser vi dessa två grundkrav – kundnytta och hållbarhet – som sunda avgränsningar för såväl för samhället omkring oss som vår egen verksamhet.

Hållbarhet inom Metria

För att säkra att Metrias verksamhet möter statens ägarpolicy för företag med statligt ägande, har vi utvecklat en metod för att följa upp vilka kundprojekt och uppdrag som stödjer något av FNs 17 hållbarhetsmål, kallat agenda 2030. Den nya metoden kommer att användas för att följa upp intäkter från kunder, produkter och tjänster med positiv miljöpåverkan, vilket är ett av fyra huvudområden för Metrias hållbarhetsarbete.

Vi har som statligt bolag både ett uppdrag men även en målsättning att tillgodose samhällets och näringslivets behov av geografisk information på ett tillförlitligt, ansvarsfullt och hållbart sätt. I linje med vår målsättning har vi valt ett antal fokusområden. Kontinuerligt arbete, uppföljning och styrning inom dessa har till syfte att stärka Metrias verksamhet och Metria som ett gott exempel på ansvarsfullt och hållbart företagande.

För att hållbarhetsfrågorna kontinuerligt ska vara en integrerad del av Metrias verksamhet finns en central hållbarhetsgrupp i bolaget med representanter från affärsverksamheten. Hållbarhetsgruppens arbete leds av Metrias hållbarhetschef som även ansvarar för interna miljörevisioner tillsammans med lokala miljösamordnarna. Metrias hållbarhetsarbete utgår ifrån Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015, där ingår att ta fram en Hållbarhetsredovisning. Metrias har även en övergripande Uppförandekod (Code of Conduct) inklusive miljö och hållbarhet, antagen av Metrias styrelse 2017-10-09.
Uppförandekoden innebär bland annat att Metria ska följa principerna i FN:s Global Compact och arbeta aktivt med Agenda 2030 samt övriga styrdokument som redovisas i dokumentet.

Fokusområden och mål

  • Attraktiv arbetsgivare
  • Ekonomisk stabilitet
  • Ökade intäkter från produkter och tjänster med positiv miljöpåverkan
  • Minskad miljöpåverkan (främst CO2) från resor
monster_skog
Ulf Sandegren
Finansdirektör ulf.sandegren@metria.se