Det vi gör idag ska vara bra i morgon

Metria betraktar hållbarhetsarbetet som en integrerad och prioriterad komponent i all vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att skapa affärslösningar som ger största möjliga mervärde för våra kunder utan att ge avkall på miljömässig, social eller ekonomisk hållbarhet. I en värld full av intressanta affärsmöjligheter ser vi dessa två grundkrav – kundnytta och hållbarhet – som sunda avgränsningar för såväl för samhället omkring oss som vår egen verksamhet.

Hållbarhet hos Metria

Vi har som bolag en målsättning att tillgodose samhällets och näringslivets behov av geografisk information på ett tillförlitligt, ansvarsfullt och hållbart sätt. I linje med vår målsättning har vi valt ett antal fokusområden. Kontinuerligt arbete, uppföljning och styrning inom dessa har till syfte att stärka Metrias verksamhet och Metria som ett gott exempel på ansvarsfullt och hållbart företagande.

Metria bidrar till de globala målen

FN och världens ledare har förbundit sig till 17 mål och 169 delmål för att hantera de mest brådskande sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna fram till 2030. FN:s Globala mål går in i varandra och Metrias verksamhet har en direkt eller indirekt påverkan på samtliga mål. Metria har valt att fokusera på 8 av de 17 uppsatta målen, då dessa har stor bäring på bolagets verksamhet.

Fokusområden och mål för hållbarhet

1. Klimatpåverkan

▶  Minska Metrias negativa klimatpåverkan

▶  Öka Metrias positiva klimatpåverkan

2. Hållbara affärer

▶  Hållbar upphandling

▶  Kvalitet i leveranser

▶  Kundkvalité

.

3. Attraktiv arbetsplats

▶  Personalomsättning

▶  Medarbetarindex eNPS

.

Uppförandekod

För att hållbarhetsfrågorna kontinuerligt ska vara en integrerad del av Metrias verksamhet finns en central hållbarhetsgrupp i bolaget med representanter från affärsverksamheten. Hållbarhetsgruppens arbete leds av Metrias hållbarhetsansvarig som även ansvarar för interna miljörevisioner tillsammans med lokala miljösamordnarna. Metrias hållbarhetsarbete utgår ifrån Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015, där ingår att ta fram en Hållbarhetsredovisning. Metrias har även en övergripande Uppförandekod (Code of Conduct) inklusive miljö och hållbarhet.  Uppförandekoden innebär bland annat att Metria ska följa principerna i FN:s Global Compact och arbeta aktivt med Agenda 2030 samt övriga styrdokument som redovisas i dokumentet.