Det vi gör idag ska vara bra i morgon

Metria betraktar hållbarhetsarbetet som en integrerad och prioriterad komponent i all vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att skapa affärslösningar som ger största möjliga mervärde för våra kunder utan att ge avkall på miljömässig, social eller ekonomisk hållbarhet. I en värld full av intressanta affärsmöjligheter ser vi dessa två grundkrav – kundnytta och hållbarhet – som sunda avgränsningar för såväl för samhället omkring oss som vår egen verksamhet.

Hållbarhet hos Metria

Vi har som bolag en målsättning att tillgodose samhällets och näringslivets behov av geografisk information på ett tillförlitligt, ansvarsfullt och hållbart sätt. I linje med vår målsättning har vi valt ett antal fokusområden. Kontinuerligt arbete, uppföljning och styrning inom dessa har till syfte att stärka Metrias verksamhet och Metria som ett gott exempel på ansvarsfullt och hållbart företagande.

ISO-certifieringar

Metria är certifierat inom ISO 14001 Miljö, ISO 9001 Kvalitet samt ISO 27001 Informationssäkerhet. Miljöcertifieringen är ett bevis på att Metria har byggt upp ett miljöledningssystem som bland annat omfattar rutiner för ständiga förbättringar, hantering av styrande- och redovisande dokument och lagefterlevnad. Att det finns en miljöpolicy och dokumenterade miljömål och handlingsplaner samt planlagda och godkända miljörevisioner.

Att hålla en hög kvalitet i leveransen av våra produkter och tjänster och därmed göra våra kunder nöjda är en viktig hållbarhetsfråga. Metria har ett etablerat ISO 9001 certifierat kvalitetsledningssystem.

Metria bidrar till de globala målen

Metria stödjer FN-initiativet Global Compact och tar därmed ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Metria följer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och OECD:s principer och normer för globala företag.

FN och världens ledare har förbundit sig till 17 mål och 169 delmål för att hantera de mest brådskande sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna fram till 2030.

För Metria är det en självklarhet att aktivt arbeta mot de mål som ligger nära vår verksamhet. Metria bidrar direkt eller indirekt till alla de 17 globala målen, där vi valt att fokusera på åtta av de som har särskild bäring mot bolagets verksamhet. Dessa åtta är:

  • 3. God hälsa och välbefinnande, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,
  • 11. Hållbara städer och samhällen,
  • 12. Hållbar konsumtion och produktion,
  • 13. Bekämpa klimatförändringarna,
  • 14. Hav och marina resurser,
  • 15. Ekosystem och biologisk mångfald samt
  • 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Metria förser myndigheter och bolag med en mängd olika geodata som beskriver vår natur och miljö. Dessa används bland annat för att bevara, restaurera och säkerställa ett hållbart nyttjande av ekosystem, skydda biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer samt bevara kust- och havsområden.

Vår hållbarhetsredovisning påvisar verksamhetens arbete för att nå de prioriterade målen och främja hållbar utveckling.

 

Fokusområden och mål för hållbarhet

Utifrån de hållbara dimensionerna har Metria satt upp tre fokusområden: klimatpåverkan, hållbara affärer och attraktiv arbetsplats. Inom varje fokusområde finns uppsatta mål som bedrivs kontinuerligt med uppföljning och styrning. Metrias interna och externa miljö- och hållbarhetsarbete är en stor och viktig del av vår profil, där fokusområdena hänger samman med tydliga synergier.

1. Klimatpåverkan

▶  Minska Metrias negativa klimatpåverkan

▶  Öka Metrias positiva klimatpåverkan

2. Hållbara affärer

▶  Hållbar upphandling

▶  Kvalitet i leveranser

▶  Kundkvalité

.

3. Attraktiv arbetsplats

▶  Personalomsättning

▶  Medarbetarindex eNPS

.

Uppförandekod

För att hållbarhetsfrågorna kontinuerligt ska vara en integrerad del av Metrias verksamhet finns en central hållbarhetsgrupp i bolaget med representanter från affärsverksamheten. Hållbarhetsgruppens arbete leds av Metrias hållbarhetsansvarig som även ansvarar för interna miljörevisioner tillsammans med lokala miljösamordnarna. Metrias hållbarhetsarbete utgår ifrån Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015, där ingår att ta fram en Hållbarhetsredovisning. Metrias har även en övergripande Uppförandekod (Code of Conduct) inklusive miljö och hållbarhet.  Uppförandekoden innebär bland annat att Metria ska följa principerna i FN:s Global Compact och arbeta aktivt med Agenda 2030 samt övriga styrdokument som redovisas i dokumentet.

En aktuell och heltäckande kartering av Sveriges marktäcke är ett viktigt underlag för bevarandet av biologisk mångfald, hållbar markanvändning, ekosystemtjänster, samhällsbyggnad och planering samt klimat- och riskhantering. Det används också för att följa upp mål inom agenda 2030 för hållbara städer, ekosystem och biologisk mångfald.

2017–2019 genomförde Metria, på uppdrag av Naturvårdsverket i samarbete med flera svenska myndigheter, en rikstäckande kartering av marktäcket. Resultatet är Nationella marktäckedata (NMD) i rasterformat med 10 meters upplösning bestående av 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer.

Öppna geodata bidrar till kunskap om svenskt naturskydd

Att skydda natur är en del av åtgärderna som riksdagen beslutat för att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Öppen och lättillgänglig geografisk information är en förutsättning för att både genomföra och följa upp Sveriges miljömålsättningar. Merparten av de geodata som har använts vid analyserna till rapporten finns tillgängliga som öppna data hos Naturvårdsverket.

Vildbins miljöer identifieras med geografiska analyser

Sverige har cirka 3 000 pollinerande insektsarter. Bland vildbin, som är den allra viktigaste gruppen pollinatörer, löper en tredjedel av arterna risk att dö ut. Metria har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att ta fram ett geografiskt underlag som tydligt illustrerar var vildbin kan ha sina bo- och födosökarplatser och hur de kan röra sig i landskapet men också var de är förhindrade från att röra sig.

Underlaget kommer att användas som ett viktigt planeringsunderlag på kommunal, läns- och nationell nivå. Det ger möjlighet att lokalisera sannolika problemområden, länkar som är värda att skydda och var man kan skapa nya länkar som till exempel möjliggör åtkomst till större områden av födosökarplatser.

Koll på markfuktigheten hjälper oss att bygga smartare och skydda vår natur

Rikstäckande information om markens fuktighet som öppna data. Vi har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram ett nationellt heltäckande markfuktighetsindex. Indexet indikerar om en plats oftast är torr eller fuktig och det kan användas till att jämföra olika platsers markfuktighet med varandra.

Visselblåsartjänst på Metria

Metria AB har som vision att ”visualisera verkligheten för att leva på ett hållbart sätt”. Det är av största vikt att vi alla inom Metria strävar efter korrekt hantering av såväl medarbetare som allmänheten och att vi iakttar god etik. Våra medarbetare har en viktig roll när det gäller att fånga upp eventuella oegentligheter.

Syftet med vår visselblåsartänst är att möjliggöra för medarbetare att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter utan risk för repressalier. Syftet är också att säkerställa en korrekt hantering och utredning av visselblåsarärenden samt att bevara medarbetarnas och allmänhetens förtroende för Metria, dess verksamhet och beslutsfattare.

Visselblåsarärenden kommer alltid att behandlas konfidentiellt och hanteras på uppdrag av Metria, av en extern advokatbyrå. Samtliga rapporter som har klassificerats som ett regelrätt visselblåsarärende (”Visselblåsarrapporter”) utreds och hanteras i enlighet med Metrias riktlinjer.

Här kan du läsa Metrias riktlinjer för visselblåsartjänst i sin helhet.