Skip to content
Varför är geodata en viktig komponent i beslutsfattandet?
2020-02-25 07:232 min lästid

Varför är geodata en viktig komponent i beslutsfattandet?

I en allt mer uppkopplad värld ger den geografiska dimensionen av informationen en unik möjlighet att analysera och hantera stora mängder data och därigenom få helt nya insikter för mer träffsäkra beslut. Trots det är geodata fortfarande en outnyttjad resurs i många verksamheter. Men vad är då geodata och vad kan det tillföra för insikter i era beslut?

Idag ligger en stor del av en organisations konkurrenskraft i tillgången till rätt information, med rätt kvalitet, i rätt tid. Framgången i hanteringen av de stora datamängderna ligger i förmågan att förvandla data till kunskap som kan skapa affärsnytta för organisationer.

Från data till kunskap

Digitaliseringen och teknikutvecklingen möjliggör helt nya sätt att fånga information i realtid, data såsom sensordata, satellitbilder, drönardata och laserdata. Informationen har nästan alltid en direkt eller indirekt koppling till ett geografiskt läge och går att positionera geografiskt – geodata.

Med geodata som gemensam nämnare blir det möjligt att hantera och analysera stora datamängder för att upptäcka komplexa samband och mönster. Det ger insikter som kan vara avgörande för att förstå vad som har hänt, vad som händer och vad som kommer att hända. Företag, kommuner och myndigheter kan på det viset få helt nya insikter som gör att de kan agera och ta mer träffsäkra beslut.

gis-tjej-4015x4015-750x750

Värdefulla insikter för utvecklingen av samhället

Världen vi lever i förändras ständigt, nu med större hastighet än förr på grund av klimatförändring, urbanisering och digitalisering. Geodata sätter förändringar i sammanhang och bidrar med nya insikter som kan skapa lösningar på många av framtidens samhällsutmaningar.

  • Det ökade bostadsbyggandet sätter samhällsbyggnadsprocessen på prov. En obruten digital kedja skapar nytta såväl för alla aktörer som är verksamma inom samhällsbyggnadsprocessen som för medborgare och företag. Det blir enklare för olika aktörer att ha kontakt med varandra, alla får tillgång till samma information och då kan beslut fattas snabbare och med högre kvalitet.
  • För såväl militärt försvar som för samhällsskydd och beredskap är kartor och geodata av god kvalitet, aktualitet och enhetlighet en förutsättning för att förebygga olyckor och kriser samt för väl genomförda krisinsatser.
  • Utmaningarna inom klimat- och miljöområdet är stora och ofta gränsöverskridande. Öppen och lättillgänglig geografisk information är en förutsättning för att både genomföra och följa upp Sveriges miljömålsättningar.

Geodata får en allt mer strategisk roll

I takt med en ökad digitalisering har geodata ökat i värde och det är en värdefull, strategisk resurs hos fler och fler verksamheter. Det gäller både inom verksamheter som länge använt geodata såsom kommuner, myndigheter och skogsbolag samt verksamheter som tidigare inte använt eller haft begränsad användnin såsom energibolag, banker och försäkringsbolag.

Geodata ger dem en tydligare lägesbild som hjälper dem agera och fatta smartare, säkrare och grönare verksamhetsbeslut och på så vis effektivisera och förbättra verksamheten.

Vad är geodata?

Geodata är kombination av orden geografiska data. Det är digital information som har ett direkt eller indirekt geografisk läge, t ex kan det vara fastighetsgränser, byggnader, vägar men också befolkningsstatistik eller ett register som är kopplat till adresser. Det kan också vara en position på en telefon eller sensor på en enhet som har en position och som kan följas i realtid. Som synonymer till geodata förekommer geografisk information och geografiska data.

RELATERADE ARTIKLAR