Skip to content
Full koll på grundvattennivåerna i tunnelbanebygget med Metria Miljökoll
2020-05-14 09:272 min lästid

Full koll på grundvattennivåerna i tunnelbanebygget

Arbetet med att spränga fram Stockholms nya tunnelbana är historiskt omfattande. Med molntjänsten Metria Miljökoll håller Region Stockholm koll på grundvattennivåerna och ser till att byggnader och vägar är säkra för sättningar och ras.

Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana är ett historiskt beslut som ska resultera i nya linjer till Barkarby, Solna och Nacka. Planen är att trafiken ska börja rulla på de nya linjerna mellan 2026 och 2030. Eftersom tunneln ligger under grundvattennivån läcker vatten in i anläggningen. Om det inte hanteras på rätt sätt kan det skapa marksättningar som i sin tur påverkar byggnader, vägar och servisledningar.

Koll på hur omgivningen påverkas

Omgivningspåverkan följs upp genom kontrollprogram för bland annat grundvatten som kontrolleras av olika tillsynsmyndigheter. Region Stockholm är ålagda att genomföra löpande miljömätningar under hela planerings- och byggfasen och vid behov när tunneln är i drift. Det handlar om att mäta och ha koll på hur byggnationen påverkar grundvattennivån, sättningar i marken, inläckage, infiltration och vattenkemi.

Molntjänst för miljömätningar

För att hålla koll på grundvattennivåerna under hela tunnlarnas livstid och sköta mätningarna på ett effektivt sätt har Region Stockholm upphandlat Metria Miljökoll som är en molntjänst för miljömätningar.

Löpande kontroll och mätning

Med stöd av molntjänsten för miljömätningar övervakar Region Stockholms mätingenjörer en mängd mätpunkter och hydrogeologer övervakar trender över tid. Man håller ögonen på trender för omgivningspåverkan, som till exempel om grundvattennivåerna i ett visst område har ökat eller minskat.

Automatiskt larm och rapportering

En central del av tjänsten är att skapa de rapporter som krävs för redovisning till myndigheter och fastighetsägare. Detta sker automatiskt i vilket effektiviserar arbetet då manuella steg tas bort. En annan viktig del är att tjänsten automatiskt skickar larm om det fins risk för påverkan.

Smidigare registrering i fält förbättrar datakvalitet

Mätteknikerna i fält har fullt stöd för sin registrering och inrapportering av den information de mäter in. En digital karta visar var de många observationsrören för grundvatten är belägna. Teknikern mäter djupet ner till vattenytan och kan sen direkt i tjänsten mata in resultaten. Att registreringen sker direkt i fält underlättar för mätteknikerna, de spar tid och minimerar risken för misstag. Det gör också att kvaliteten på informationen blir bättre.

Visste du att…

...i nya tunnelbanan räknar man med över 100. 000 mätningar per år när alla byggen är igång?  Grundvattennivå, sättningar, inläckage, infiltration och vattenkemi är exempel på olika faktorer som kontrolleras.

Om Metra Miljökoll

Metria Miljökoll är en molntjänst utvecklad för att stödja genomförande och uppföljning av kontrollprogram för att följa upp miljöpåverkan vid infrastrukturprojekt. Tjänsten ger stöd för hela arbetsprocessen – från insamling, uppföljning, rapportera och redovisa till både interna och externa intressenter.

Metria Miljökoll ger en sammanhållen process för att genomföra ett kontrollprogram och förenklar:

  • insamling, granskning och godkännande av mätdata
  • uppföljning av konsekvenserna av insamlat mätdata
  • redovisningen till tillsynsmyndigheterna

Läs mer

RELATERADE ARTIKLAR