Skip to content
Den svenska Våtmarksinventeringen (VMI) blir mer digital
2023-01-17 11:463 min lästid

Den svenska Våtmarksinventeringen (VMI) blir mer digital

Ett av Metrias pågående större projekt är att digitisera alla tolkningsskisserna från VMI. Projektet påbörjades 2019 och beräknas bli klart under 2023. VMI genomfördes mellan 1981–2005 där alla våtmarker över en viss storlek flygbildstolkades och drygt 10 % fältinventerades. Inventeringen omfattar en tiondel av den svenska landarealen. Syftet med VMI var att ta fram ett underlag för att kunna bevara och arbeta strategiskt med våtmarkerna.

Detta projekt tar sin grund i att flygbildstolkningsskisserna är analoga och inget län, utom Norrbotten, levererade denna tolkning i digital form. Ett omfattande arbete startades 2019 med Naturvårdsverket för att få tag på dessa tolkningsskisser från alla länsstyrelser. För nästan alla län lyckades dessa tolkningsskisser återfinnas och en stor projektgrupp på Metria tog sig an att digitisera och geokorrigera skisserna.

- Projektet är stort ur flera aspekter. Dels involverar det ett 20-tal personer på Metria under projektets gång och ca 28 000 flygbildstolkade våtmarker blir digitala. Det är ett speciellt projekt att göra en 40-årig skatt digital, säger Eva Ahlkrona, Senior GIS- och fjärranalyskonsult på Metria.

eva-ahlkrona_cut-1912x1912-1024x1024

Idag är detta arbete klart för nästan alla län och resultat, i raster-format, kan laddas ner via Naturvårdsverkets Geodataportal. I denna portal hittar du rapporter och kartskikt med information om natur och miljö, till exempel miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och geografiska analyser.

Samtidigt bedrivs några andra parallella projekt för digitalisering av VMI. Förutom digitalisering av skisserna pågår även arbete för att vektorisera resultatet och ta fram förbättrade nya GIS-skikt för VMI-objekten och ta fram helt nya GIS-skikt för delobjekten. Det är i dagsläget oklart när detta arbete kan finansieras blir klart.

Dessutom kommer VMI-databasen byggas om och data korrigeras, förhoppningsvis blir det klart under 2023.

Våtmarkerna är viktiga för den biologiska mångfalden

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden. Våtmarker bidrar till en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende av. Eftersom de kan binda koldioxid spelar de dessutom en viktig roll i arbetet med att bromsa klimatförändringarna.

Våtmarkerna i Sverige har minskat kraftigt i antal. Under det senaste seklet har nästan en fjärdedel av den ursprungliga våtmarksarealen försvunnit. När våtmarkerna minskar eller skadas försvinner också deras biologisk mångfald, viktiga nyttor och funktioner.

Positivt är att många av de svenska våtmarkerna är i relativt gott skick jämfört med situationen i andra länder. Sedan 1980-talet har våtmarkerna dessutom successivt fått ett starkare skydd och det finns ett stort intresse av att bevara, restaurera och nyanlägga våtmarker.

Bild: Fotograf: Martin Fransson
Källa: Naturvårdsverket – fakta om våtmark

FAKTA

Om du vill veta mer om kartläggningen finns rapporten i sin helhet här: Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar ISBN 978-91-620-5925-5 (naturvardsverket.se)

Våtmarksinventeringen (VMI)

Den nationella våtmarksinventeringen (VMI) har under 25 års tid, 1981–2005, inventerat Sveriges våtmarkstillgångar nedanför fjällkedjan. Totalt har VMI inventerat 35 000 objekt med en yta av 4,3 miljoner hektar. Av de inventerade våtmarkerna har en stor andel (80 %) ingrepp och endast 20 % är helt ostörda. Våtmarker som klassades ha mycket höga naturvärden är 11 % av de inventerade våtmarkerna.

Här kan du läsa mer

Digitisera och geokorrigera VMIs flygbildstolkade skisser

Vi gör de gamla analoga tolkningsskisserna av våtmarkerna digitala genom att skanna eller fotografera skisserna och sedan geokorrigera dem med stöd av ortofoto med ungefär samma aktualitet som skisserna. Leveranserna är i rasterformat (geotiff eller jp2) i en geometrisk upplösning på 2,5 m. Centrala leveranser är geokorrigerad länsmosaik, uppdelning i kartblad och enskilda skisser.

Här kan du ladda ner data och läsa mer

Vektorisera VMIs digitaliserade flygbildstolkade skisser

I detta pågående projekt så överförs de tidigare geokorrigerade tolkningsskisserna, i rasterformat, till vektorskikt eftersom detta ökar användbarheten av materialet. En maskinell bildbehandlingsprocess har utvecklats för konverteringen av våtmarksgränser från raster till vektor med mycket bra resultat. Därefter följer ett granskningsförfarande och kompletteringar med huvudmålet att ett nytt VMI GIS-skikt ska skapas. Resultat kommer att successivt läggas ut på Naturvårdsverkets Geodataportal.

RELATERADE ARTIKLAR