Skip to content
Metria AI-genererad energidata bostadsfastighet_iStock-1285463965_1200x627
2024-06-10 16:343 min lästid

AI-genererad energidata av bostadsfastigheter: En lösning för finansbranschens klimatmål

AI-genererad energidata av bostadsfastigheter: En lösning för finansbranschens klimatmål

I en tid där hållbarhet och klimatansvar blir allt viktigare, står finansbranschen inför utmaningar att möta nya regelverk och initiativ. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och befintliga initiativ som Science Based Targets initiative (SBTi) och Net-Zero Banking Alliance kräver att banker sätter klimatmål och implementerar omställningsplaner för att nå dessa mål. En central fråga är vilka energirenoveringar bolånetagare behöver göra för att banker ska uppnå sina klimatmål. Genom att använda AI-genererad energidata från bostadsfastigheter kan banker få den nödvändiga insikten för att stödja hållbara investeringar och lånebeslut.

 

Nya regelverk och initiative – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Från och med 2024 kommer större bolag att möta skärpta krav på klimatrapportering enligt CSRD. Detta innebär att de måste följa den nya standarden European Sustainability Reporting Standards (ESRS), som kräver detaljerad rapportering av hållbarhetsaspekter, inklusive klimatutsläpp. Bolagen måste rapportera om utsläpp från den egna verksamheten (scope 1), från inköp av värme och energi (scope 2), samt göra en screening av indirekta utsläpp från leverantörskedjan (scope 3).

 

Datatillgång utmaning med nya krav

En stor utmaning med de nya kraven är tillgången till exakt data, särskilt för scope 3-utsläpp. Många företag har långa värdekedjor, och ofta är den tillgängliga datan schablonmässig och speglar inte bolagets faktiska scope 3-utsläpp. Detta gör det svårt att genomföra en korrekt och detaljerad klimatrapportering.

 

AI-genererad energidata som lösning – Samarbete mellan Metria och Hemma

Metria och Hemma erbjuder genom sitt samarbete en lösning som ger energiprestanda på individuella fastigheter, kompletterad med datakvalitetspoäng. Detta kan användas av banker för rapporteringsunderlag eller för att få insikter om fastighetsbeståndet. Kombinationen av Metrias omfattande fastighets- och affärsinformation och Hemmas specialiserade modeller och kunskap om hushållsenergiprestanda ger banker ett bättre beslutsunderlag för hållbarhetsrelaterade investeringar och lånebeslut. Detta bidrar på sikt till energieffektivare fastigheter.

 

Fördelar med lösningen

  1. Övergripande bild av energieffektiviteten: Banken kan identifiera fastigheter med dålig energiprestanda och inleda en dialog med fastighetsägarna om nödvändiga energirenoveringar.
  2. Datakvalitet och precision: Genom tillgång till energiprestandadata på fastighetsnivå kan banker höja datakvalitén i sin hållbarhetsrapportering och säkerställa att framtida krav uppfylls.
  3. Detaljerad information: Lösningen inkluderar energiklass (A-G), primärenergital, utfärdat datum för energideklaration, information om fastigheten har en giltig energideklaration, omräkning av energideklarationer till BBR29, primär uppvärmningskälla, utsläppsintensitet (kCO2e/m²/år), identifiering av omställningsrisker, investeringsbehov och fysiska klimatrisker.

 

Kvalitetssäkrad fastighetsinformation

I Sverige finns cirka 3,4 miljoner fastigheter, registrerade i Fastighetsregistret med information om fastighetsbeteckning, adresser, fastighetsägare, köpeskilling, taxeringsvärden, areal, koordinater, byggnader, inteckningar och servitut. Metria erbjuder uppdaterad och kvalitetssäkrad fastighetsinformation från fastighetsregistret, bostadsregistret, egenproducerad analysdata och andra datakällor. Denna information är avgörande för banker som vill förbättra sin hållbarhetsrapportering och fatta välgrundade beslut om investeringar och lånebeslut.

 

Slutsats: höjd datakvalité i hållbarhetsrapportering

Genom att använda AI-genererad energidata från bostadsfastigheter kan banker bättre uppfylla de nya kraven från CSRD och andra initiativ. Metrias och Hemmas samarbete ger finansbranschen nödvändiga verktyg för att höja datakvalitén i sin hållbarhetsrapportering och stödja hållbara investeringar. Detta bidrar till energieffektivare fastigheter och hjälper banker att nå sina klimatmål, vilket är avgörande för en hållbar framtid.

Läs mer här

För mer information

 

Om Metria

Metria erbjuder digitala lösningar och tjänster inom GIS, geodata, fastighets- och affärsinformation. Vårt erbjudande omfattar hela kedjan från att identifiera kundens behov av geodata, fastighets- och affärsinformation till att samla in, analysera och visualisera data för att skapa insikter som leder till smartare, säkrare och grönare beslut.

Metria är sedan våren 2022 en del av Spir Group, en nordisk koncern med cirka 400 anställda i Norge och Sverige. Koncernens bolag skapar tillsammans värde för både offentlig sektor, företag och medborgare genom ett innovativt sätt att hantera, analysera och skapa värde av data. Målbilden är att förbättra den offentliga förvaltningen, hjälpa privata företag utveckla sin verksamhet och erbjuda bättre tjänster till medborgarna.  Med utgångspunkt från offentlig och kommersiell data samt med en djup kunskap om kundernas behov skapas värde genom innovativa tjänster och lösningar.

Mer information om Spir Group finns på www.spirgroup.com.

RELATERADE ARTIKLAR