Skip to content
spegelvänd_fastighetbild

AI-genererad energidata av bostadsfastigheter

Vilka energirenoveringar behöver bolånetagare göra för att banker ska uppnå sina klimatmål?

Kommande regelverk (CSRD) och befintliga initiativ (SBTi, Net-Zero Banking Alliance) kräver att banker sätter klimatmål och implementerar omställningsplaner för hur målen ska uppnås.

I samband med införandet av det nya direktivet CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, väntas större bolag möta skärpta krav på klimatrapportering från och med 2024. Detta innebär att bolagen måste följa den nya standarden European Sustainability Reporting Standards (ESRS) och genomföra en mer detaljerad rapportering av hållbarhetsaspekter, inklusive klimatutsläpp.

De nya kraven innebär att bolagen måste rapportera om utsläpp från den egna verksamheten (scope 1), utsläpp från inköp av värme och energi (scope 2) samt göra en screening av indirekta utsläpp (scope 3) från leverantörskedjan. Dessutom måste bolagen redovisa åtgärder för att minska utsläppen.

En av de stora utmaningarna med dessa krav är tillgången till data, särskilt när det gäller scope 3-utsläpp. Många företag har långa värdekedjor och den tillgängliga datan är ofta schablondata som inte helt speglar bolagets faktiska scope 3-utsläpp.

metria_webinar_image

Vi erbjuder energiprestanda på individuella fastigheter

Metria och Hemma kan genom ett nytt samarbete erbjuda energiprestanda på individuella fastigheter med tillhörande datakvalitetspoäng som banken kan använda för rapporteringsunderlag eller insikter kring fastighetsbeståndet. Genom att kombinera Metrias omfattande fastighets- och affärsinformation med Hemmas specialiserade modeller och kunskap om hushållsenergiprestanda kommer våra kunder inom finansbranschen få bättre beslutsunderlag till hållbarhetsrelaterade investeringar och lånebeslut och på sikt bidra  till energieffektivare fastigheter.

Vår lösning ger en övergripande bild om energieffektiviteten som ger möjlighet att identifiera fastigheter med dålig energiprestanda ​och kan därmed redan nu inleda en dialog med fastighetsägarna​.

Till exempel vilka som är i risk att inte möta framtida miniminivåer i energiklass eller om en fastighet troligtvis klassificeras som topp 15% enligt EU:s taxonomi och som borde bearbetas att skaffa en energideklaration.

Energiprestandadata på fastighetsnivå

Hemma har en unik plattform som levererar energiprestandadata på alla småhus av typkod 220 genom avancerade AI-modeller. Genom tillgång till energiprestandadata på fastighetsnivå kan banker höja datakvalitén i sin hållbarhetsrapportering samt skaffa sig insikter och strukturerat bearbeta sina kunder för att säkerställa framtida kravuppfyllnad.

  • Utfärdad energiklass (A-G) och primärenergital
  • Utfärdat datum för energideklaration
  • Information om fastighet har giltig energideklaration
  • Omräkning av utfärdade energideklarationer till BBR29
  • Primär uppvärmningskälla
  • Utsläppsintensitet (kCO2e/m2/år)
  • Identifiering av omställningsrisker - fastigheter som behöver energieffektiviseras
  • Investeringsbehov för att möta omställningsrisker
  • Fysiska klimatrisker inkl. risk-klassificering på fastighetsnivå

Metrias och Hemmas lösning erbjuder energiprestanda på individuella fastigheter

Metria och Hemma kan genom sitt samarbete erbjuda energiprestanda på individuella fastigheter med tillhörande datakvalitetspoäng som banken kan använda för rapporteringsunderlag eller insikter kring fastighetsbeståndet. Genom att kombinera Metrias omfattande fastighets- och affärsinformation med Hemmas specialiserade modeller och kunskap om hushållsenergiprestanda kommer våra kunder inom finansbranschen få bättre beslutsunderlag till hållbarhetsrelaterade investeringar och lånebeslut och på sikt förbättra energieffektiviteten inom ett fastighetsbestånd.

Metrias och Hemmas lösning ger en övergripande bild om energieffektiviteten som ger möjlighet att identifiera fastigheter med dålig energiprestanda ​och kan därmed redan nu inleda en dialog med fastighetsägarna​.

Kvalitetssäkrad fastighetsinformation

I Sverige finns ca 3,4 miljoner fastigheter. Information om samtliga finns registrerade i Fastighetsregistret där det bland annat finns uppgifter om fastighetsbeteckning, adresser, fastighetsägare, köpeskilling, taxeringsvärden, areal, koordinater, byggnader, inteckningar och servitut.

Metria erbjuder uppdaterad och kvalitetssäkrad fastighetsinformation från fastighetsregistret, bostadsregistret, egenproducerad analysdata samt andra datakällor.

Vill du veta mer om AI-genererad energidata av bostadsfastigheter?

Kontakta våra experter

TOUCH
Johan Hedman Key Account Manager

e-post: johan.hedman@metria.se

Telefon: 010-121 84 46

Johan Hedman Key Account Manager
TOUCH
Ernest Komujuni Key Account Manager

e-post: ernest.komujuni@metria.se

Telefon: 010-121 89 55

Ernest Komujuni Key Account Manager

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.