Skip to content
Geodata är centralt för långsiktiga beslut inom många områden
2020-09-14 14:182 min lästid

Geodata är centralt för långsiktiga beslut inom många områden

I takt med den ökade digitaliseringen har geodata ökat i värde och är en värdefull, strategisk resurs för allt fler verksamheter. Användningsområdena är i det närmaste oändliga och skär genom alla verksamhetsområden. Samtidigt visar Geodatarapporten 2020 att det finns stor potential hos svenska organisationer att öka sina nyttoeffekter av geodata.

Geodata skapar verksamhetsnytta

I de enorma datamängder som produceras i det digitala samhället finns helt ny information som kan leda till insikter som tidigare var omöjliga. Framgången i hanteringen av datamängderna ligger i förmågan att omvandla data till kunskap som kan skapa affärsnytta för organisationen. Den geografiska dimensionen ger en unik möjlighet att upptäcka komplexa samband och därmed skapa nya insikter.

ska╠ermavbild-2020-09-07-kl.-14.35.41-750x421

Geodatarapporten 2020 visar att geodata skapar stora positiva effekter för många svenska organisationer. Majoriteten uppger att geodata skapar verksamhetsnytta och att det är ett av de viktigaste underlagen vid beslut. Det bidrar till att skapa förståelse inför beslut på alla nivåer – såväl för för företags- och verksamhetsledning som för ett dagligt handläggarstöd.

Få organisationer arbetar strategiskt

Trots detta har endast två procent av organisationerna en strategisk optimering i sin användning av geodata. Bristande kunskap i verksamheten, budgetbegränsningar och underbemanning anges som avgörande orsaker till att man inte kan dra ytterligare nytta av geodata inom nya delar av organisationen.

Informationssäkerhet en utmaning för många

Idag förlitar vi oss nästan enbart på digital information för att samhället ska fungera. Den snabba utvecklingen skapar nya sårbarheter och behovet av att skydda och hantera data säkert är stort. Det handlar om att hindra information från att läcka ut, förvanskas och förstöras men också att rätt information ska finns tillgänglig för rätt personer i rätt tid.

Geodatarapporten visar att informationssäkerhet ligger högt på många företags, kommuners och myndigheters agenda, men att de har stora utmaningar inom både tillgänglighet och kvalitet. Långt över hälften av respondenterna uppger att de har svårt att hitta information och/eller avgöra kvaliteten på den. Dessa brister får konsekvenser för organisationers förmåga att fatta väl underbyggda beslut.

Geodata skapar verksamhetsnytta

Med en strategisk användning av geodata kan många goda effekter uppnås. Analoga processer kan ersättas med digitala, ny teknik och stora datamängder kan användas för att få nya insikter, kommunikationen med kunder och medborgare kan förbättras och helt nya verksamheter kan effektivisera sitt arbete. Detta leder till att verksamheten kan fatta smartare, grönare och säkrare beslut för att uppnå verksamheten målbild.

Hur öka nyttan med geodata?

För att få effekt av geodata i hela organisationen krävs rätt förutsättningar och ett strategiskt synsätt som länkar samman arbetsflöden, teknik och geografisk information med användarens behov och verksamhetens målbild.

Geodatarapporten visar att de organisationer som arbetar strukturerat med insamling, hantering och lagring av geodata och har rutiner för att ha uppdaterad kvalitetssäkrad geodata har goda förutsättningar för att använda geodata i organisationen.

Slutsatser i rapporten:

  • 72 procent anser att geodata skulle kunna skapa ytterligare nytta i nya delar av organisationer.
  • 46 procent anser att bristande kunskap i verksamheten är ett hinder för att dra ökad nytta av geodata.
  • 58 procent har svårt att hitta den information de söker för sitt arbete.
  • 66 procent har svårt att avgöra kvaliteten på informationen.
  • 7 procent har uppdaterad metadata.

Läs Geodatarapporten 2020

Vill du utveckla er organisations användning av geodata? Läs rapporten och få inspiration om hur andra organisationer utvecklar sin verksamhet med geodata.

geodatarapporten2020-1024x575

 

RELATERADE ARTIKLAR