Skip to content
istock-490127572-1254x705-1253x704

Identifiera och bedöm fysiska klimatrisker på fastighetsnivå

Metria® Klimatindex Fastighet

Identifiera och bedöm fysiska klimatrisker på fastighetsnivå

Ett förändrat klimat påverkar riskbilden för klimatrelaterade händelser i samhället, bland annat genom en ökad frekvens av extremväder. Med geografisk information kan vi räkna ut var riskerna är som störst och hur dessa områden kommer att påverkas vid händelser som kust- och vattendragsöversvämning, skyfall, brand och erosion.

Genom att kombinera olika typer av data från en rad olika källor med Metrias egna analyser kan vi med hög precision förutse vilka byggnader på en fastighet som är mest utsatta för klimatrelaterade risker.

Att identifiera, kvantifiera och bedöma klimatrisker på fastighetsnivå blir en alltmer viktig del, och i många fall ett krav, vid exempelvis värdering och kreditbedömning vid fastighetsaffärer, byggnadsprospektering och annan typ av markexploatering.

I vårt webbinar om Metria Klimatindex Fastighet tar vi upp frågor relevanta för banker, försäkrings- och fastighetsbolag.

Här kan du se vårt webbinar Klimatindex Fastighet
Ett hus vid översvämning i Malmö

En nationell databas med identifierade klimatrisker

Med vår tjänst Metria Klimatindex Fastighet har vi skapat en nationell databas med identifierade klimatrisker genom att kombinera data från en rad olika datakällor och dataset. Genom att kombinera detta med egna klimatriskanalyser samt fastighets- och byggnadsdata kan vi nu klä på samtliga fastigheter i Sverige med Metrias Klimatindex Fastighet. Riskerna som bedöms är olika typer av översvämningsrisker, brandspridningsrisk samt olika typer av ras-, skred- och erosionsrisker.

Klimatindex indikerar fastigheters riskutsatthet och analysbehov

Klimatindexet ger en snabb överblick över en fastighets riskutsatthet samt ger en möjlighet att summera och jämföra risk i ett fastighetsbestånd. Genom att använda ett klimatindex kan användaren både få en överblick över fastighetens riskutsatthet samt identifiera fastigheter där ytterligare analys bör göras genom att bedöma den underliggande datan.
Metria Klimatindex Fastighet levereras både via filleveranser samt som onlineslagningar via API-anrop.

Geodata

Inom Metria är vi experter

Inom Metria är vi experter på fastighetsinformation och geografisk data – med vårt utökade affärsinformationserbjudande kan vi kombinera till exempel fastighetsvärderingar med analyserade klimatfaktorer – både som en paketerad tjänst eller kundspecifika analyser.

Med hjälp av såväl satellitbilder och fjärranalys, fastighetsinformation och marknadsledande karttjänster skapar vi en bild av både utpekade klimatrisker och identifierar möjligheter till minskad klimatpåverkan, samt - på en graderad skala - tillgängliggör data för den finansiella risken som en följd av klimatrisker inom ett givet område, en fastighet eller ett företag.

Vare sig man vill kartlägga sina fysiska klimatrisker som en del i den operativa verksamheten, för regulatoriska inrapporteringskrav, eller för att möta en ökad efterfrågan från klimatmedvetna kunder har Metria både klimatprodukter och experter som kan hjälpa din verksamhet hantera klimatomställningen på ett hållbart sätt.

hus

Analys

Kombination och analys av stora mängder data om klimatrelaterade risker.

manniska-1

Kunskap

Förståelse för hur enskilda fastigheter eller hela bestånd påverkas av klimatförändringar.

effektivitet

Flexibilitet

Analyser anpassade efter era verksamhetsbehov och framtidsscenarier.

Vill du veta mer om Metria Klimatindex Fastighet?

Kontakta våra experter

TOUCH
Johan Hedman Key Account Manager

e-post: johan.hedman@metria.se

Telefon: 010-121 84 46

Johan Hedman Key Account Manager
TOUCH
Ernest Komujuni Key Account Manager

e-post: ernest.komujuni@metria.se

Telefon: 010-121 89 55

Ernest Komujuni Key Account Manager
TOUCH
Martin Hising Chef för Produkt- och Affärsutveckling

e-post: martin.hising@metria.se

Telefon: 010-121 82 85

Martin Hising Chef för Produkt- och Affärsutveckling

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.