Skip to content
Geografisk analys ger smartare beslut vid ledningsdragning
2020-10-01 14:282 min lästid

Geografisk analys ger smartare beslut vid ledningsdragning

Analys av tillförlitlig geodata bidrar till en hållbar och kostnadseffektiv ledningsdragning. Med optimeringsanalys minskar kostnader för både prospektering och markarbeten.

Vid dragning av ledningar står markarbeten för en stor del av investeringen. Med optimeringsanalys, det vill säga framtagning, bearbetning och analys av olika typer av geodata kan den mest kostnadseffektiva sträckningen identifieras. Det skapar också förutsättningar för att ledningsdragningen ska bli mer hållbar.

Minska kostnader för markarbeten

För att ta fram den mest kostnadseffektiva ledningsdragningen i projekteringsfasen behövs bland annat tillförlitlig information om markens beskaffenhet. Vilka faktorer som är kostnadsdrivande skiljer sig från projekt till projekt.

Markarbete kan bli mycket dyrare om man behöver dra ledningen i berggrund eller kraftigt lutande mark. Våtmarker, naturskyddsområden, fornlämningar och kulturminnen kan också försvåra, hindra eller försena arbetet. Förhandlingar med fastighetsägare är ytterligare en kostnadsdrivare i projekt. Det kan vara en fördel att ha så få fastighetsägare som möjligt att förhandla med.

- Varje projekt är unikt och vad som är kostnadsdrivande varierar från projekt till projekt, säger Martin Bergström som är GIS- och fjärranalysexpert på Metria. Han fortsätter, när vi genomför en optimeringsanalys är det viktigt att förstå vad som driver kostnader i det specifika projektet.

Rätt data med hög kvalitet

I de enorma datamängder som produceras i det digitala samhället finns både helt ny information och insikter som inte har kunnat upptäckas tidigare. Framgången i hanteringen av de stora datamängderna ligger i förmågan att förvandla data till kunskap som kan skapa affärsnytta för organisationer.

- Martin fortsätter, vi har specialistkunskap om vilka data som finns att tillgå och vilken kvalitet den har. Det ger oss bra förutsättningar att identifiera vilken data som matchar projektets kostnadsdrivande faktorer så att optimeringsanalysen kan ge rätt svar, förklarar Martin.

Optimeringsanalysen tar fram möjliga beslutsalternativ

Möjligheten att samla in, hantera och analysera stora datamängder med den geografiska positionen som gemensam nämnare gör att komplexa samband som tidigare inte varit synliga nu kan upptäckas.

I optimeringsanalysen analyseras stora mängder relevanta data utifrån de faktorer som identifierats som kostnadsdrivare. Resultatet blir ett eller flera förslag till ledningsdragning där alla identifierade faktorer tydligt framgår.

Det kan visa sig att invanda arbetssätt, som till exempel att hålla sig nära vägnätet vid ledningsdragning, kanske inte alls är det bästa för det aktuella projektet. Med analysen minskar dessutom tiden för prospektering i fält och markentreprenaden blir därmed direkt mer kostnadseffektiv.

- Vid ledningsdragning kan man spara mycket tid och pengar på en optimeringsanalys, men även i andra typer av projekt, menar Martin och lägger till: När det gäller fiber kan analysen användas till att få fram de områden där det fortfarande är lönsamt att bygga ut. Självklart kan optimeringsanalysen tillämpas för alla typer av ledningsdragning i mark, såsom för vatten/avlopp och fjärrvärme.

Optimeringsanalysen kan hjälpa telekombolag att definiera de områden där det fortfarande lönar sig att dra fiber och för energisektorn kan analysen exempelvis användas för att avgöra den bästa sträckan från vindkrafts- och solcellsparker till närmaste befintliga nät.

Vilka faktorer driver era kostnader?

Metria har djup kunskap i vilken information som finns, hur den kan användas och vilka analyser som kan skapa tillförlitliga beslutsunderlag för Telekom- och Energibranschen.

RELATERADE ARTIKLAR