Skip to content
iStock-1041305050 (3)

Natur och miljö

Geografisk analys - en väg till ett hållbart samhälle

Vi arbetar med miljöfrågor både mot myndigheter och företag. Vi hjälper dig med alla typer av geografiska analyser för att bedöma hur du kan bidra till en god miljö och en hållbar markanvändning. Oavsett om du behöver stöd i att hitta rätt geodata om Sveriges natur och miljö, vill samla in eller strukturera information eller behöver göra en analys över landskapet, så kan vi hjälpa dig rätt. Vi kombinerar befintliga data och vet hur du bäst kompletterar dessa för att få svar på din fråga. 

 GIS- och fjärranalys karta-cud_72dpi
 

Exempel på tjänster

  • Analyser av dåtid, nutid, förändringar och trender
  • Anpassa data och tjänster enligt Inspiredirektivet
  • Hitta rätt geodata från myndigheter och kommuner
  • Kartering av markslag, naturtyper och ekosystemtjänster
  • Landskapsanalyser och grön infrastruktur

Tjänster anpassade för din verksamhet

Landskapsanalyser, grön infrastruktur och ekosystemtjänster

En kartläggning av grön infrastruktur är ett underlag för beslut om att behålla, sköta och skapa livsmiljöer som innebär att viktiga ekosystemfunktioner och naturliga processer tillvaratas. Metria har skapat metoder och verktyg för att analysera biologisk mångfald som ett underlag för grön eller blå infrastruktur.

Beslutsunderlagen ger en bild över hur områden med olika värden fördelas i landskapet, hur de länkas samman och vilket värde de har för den gröna infrastrukturen. Vi kan också visa hur detta skapar värde för människan genom att kartlägga ekosystemtjänster i form av temperaturreglering och vattenreglering.

Vi gör även analyser över hur detta har förändrats över tid för att förstå drivkrafter bakom hur det ser ut idag och kan visa på scenarios för hur olika prioriteringar i dagens mark- och vattenanvändning ger olika framtidsscenarios.

 

Marktäcke- och naturtyps- eller biotopkarteringar

Oavsett om du behöver information om ditt markinnehav, kommun eller hela Sverige, så har vi metoder för att kartlägga detta. Vi tillhandahåller tjänster för att kartera marktäcket med hjälp av satellitdata, flygbilder eller laserdata.
Vi har erfarenhet av att arbeta med olika myndigheternas nationella data och av att kvalitetssäkra och sammanställa underlag, för att ta fram information om olika förekomster av värdefulla miljöer i landskapet eller i havet.

 

Sårbarhetsanalyser och riskbedömningar

Att kombinera data om miljön med olika saker som kan påverkan den ger kartor över sårbarhet och risker. Exempel på sårbarhetsanalys är de karteringar vi har gjort för Naturvårdsverket vid händelse av utsläpp från sjöfarten, översvämningskarteringar och kartering av brandrisk i skog och mark. Andra analyser av påverkan är till exempel hur förekomsten av gammal skog har minskat i Sverige eller hur andelen orörda stränder förändras med exploatering utmed kuster och sjöar.

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er att skapa rätt underlag för bättre beslut. 
TOUCH
Maria Nilsson Gruppchef GIS- och fjärranalys

E-post:

maria.nilsson@metria.se 

Telefon: 

010-121 80 82

Maria Nilsson Gruppchef GIS- och fjärranalys
TOUCH
Oscar Lindhe Segmentansvarig

E-post: 

oscar.lindhe@metria.se

Telefon: 

010-121 84 64

Oscar Lindhe Segmentansvarig