Skip to content

Behandling av personuppgifter

Giltig från och med 14 oktober 2021

Inledning

Metria AB (nedan ”Metria”, ”vi” eller ”oss”) är ett bolag som erbjuder lösningar för GIS (geografiskt informationssystem) och geografisk information till marknaden i form av bl.a. karttjänster, geografisk analys och tjänster för realtidssökningar i fastighetsregistret.

Metria tillgodoser, genom sina tjänster och produkter, ett behov i samhället av tillgång till geodata (geografisk information och fastighetsinformation) bl.a. för att kunna bedriva samhällsplanering och samhällsnyttig verksamhet. Behovet finns inom statlig, kommunal och privat verksamhet hos olika aktörer för att till exempel kunna bedriva markexploatering, transportplanering, miljöarbete, kreditgivning och fastighetsförsäljningar.

För Metria är den personliga integriteten viktig. Personer som anförtror oss sina personuppgifter ska känna sig trygga med hur personuppgifter hanteras och skyddas.

Tillämpning

Nedan får du information om vilka personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål och hur vi behandlar uppgifterna. Det kan vara behandlingar vi gör i relation till dig som kund, potentiell kund eller leverantör till oss – eller behandlingar vi gör inom ramen för våra tjänster.

Hur Metria behandlar anställdas eller arbetssökandes personuppgifter beskrivs inte här. Är du anställd på Metria hittar du information om hur Metria behandlar dina personuppgifter på intranätet. Är du arbetssökande så hittar du information om hur Metria behandlar dina personuppgifter på våra karriärsidor (www.metria.se).

Personuppgift

Med personuppgifter avses uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person såsom t.ex. namn, adress och telefonnummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

De personuppgifter vi behandlar om dig som kund till oss är i huvudsak namn och kontaktuppgifter i syfte att kunna uppfylla vårt avtal om tillgång till våra tjänster eller produkter eller för att ge dig annan relevant information om de tjänster eller produkter du har tillgång till. Vi kan också hantera dina personuppgifter, även om du inte är kund till oss, t.ex. för att ge dig information och erbjudanden om våra tjänster. Under rubriken ”Personuppgifter om kund eller potentiell kund till Metria” kan du läsa mer om de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om våra kunder.

De personuppgifter vi samlar in om dig som leverantör är i huvudsak namn och kontaktuppgifter i syfte att kunna administrera leverantörsavtalet. Under rubriken ”Personuppgifter om leverantörer till Metria” kan du läsa mer om de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om företrädare för Metrias leverantörer.

Under rubriken ”Personuppgifter i Metrias tjänster och produkter” förklarar vi vilka personuppgifter som kan förekomma i våra tjänster och produkter.

Personuppgifter om kund eller potentiell kund till Metria

Insamling av personuppgifter

Insamlingen av dina personuppgifter kan ske både aktivt och passivt. Aktiv insamling sker t.ex. när du genom beställning av produkter eller tjänster blir kund hos Metria. Om du inte själv genom en aktiv handling lämnar uppgifterna till oss utan insamlandet sker på annat sätt anses insamlingen passiv, vilket t.ex. kan ske om vi samlar in personuppgifter för att kunna genomföra en marknadsföringskampanj.

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna information.

Metria behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för våra tjänster och produkter eller för sådana andra ändamål som framgår nedan.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter om kunder för följande ändamål:

  • Tillhandahållande av våra tjänster och produkter i enlighet med tillämpliga villkor
  • Administration av affärsrelationen med dig eller den kund till Metria som du företräder
  • Utveckla och förbättra våra tjänster och produkter
  • Ge dig som kund eller potentiell kund till Metria information och erbjudanden om våra tjänster

Personuppgifter

Personuppgifter hänförliga till dig som Metria kan komma att behandla är kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer), användarinformation (t.ex. namn och e-postadress) och annan information som Metria mottar från dig genom din kontakt med oss.

Rättslig grund

Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av avtalet, samtycke, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att ge dig information om våra erbjudanden och tjänster.

Lagring och gallring av personuppgifter

Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.

Metria kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget, samt i ytterligare 36 månader för ovanstående ändamål. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål

Metria kan komma att använda dina personuppgifter vid direktmarknadsföring.

Du har alltid rätt att begära att de personuppgifter som Metria har, inte används för direktmarknadsföring. Se vidare under rubriken ”Dina rättigheter” nedan.

Information om platsbaserade tjänster och produkter

För att kunna erbjuda dig som kund platsbaserade produkter och tjänster kan Metria samla in, använda och lagra exakta platsdata, inklusive den geografiska platsen i realtid för din dator eller enhet. Vi använder olika slags teknologi för att spåra platsen, såsom GPS, Bluetooth och din IP-adress samt wifi-hotspots och placering av mobilmaster. Det hjälper oss att exempelvis erbjuda dig möjlighet att skapa spår samt dela dina spår med andra.

Personuppgifter om leverantörer till Metria

Ändamål med behandling av personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för att Metria ska kunna administrera inköpsavtal, hantera fakturor och för att kunna ställa frågor till leverantören avseende de produkter eller tjänster som Metria köper.

Personuppgifter

Metria behandlar personuppgifter avseende företrädare för leverantörsbolag som Metria har eller avser att ingå avtal med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post och titel och annan information som Metria mottar från dig genom din kontakt med oss.

Rättslig grund

För att kunna ingå och hantera avtal med leverantörer behandlar Metria personuppgifter tillhörande personer som är företrädare för leverantörerna. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Metria har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

Lagring och gallring av personuppgifter

Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.

Ditt namn och kontaktuppgifter sparas i Metrias leverantörsregister så länge som leverantörsförhållandet består och därefter för bokföringsändamål i 10 år.

 

Personuppgifter i Metrias tjänster och produkter

Ändamål och rättslig grund

Tillhandahållande av geodata samt arkivändamål.

Metria tillgodoser, genom sina tjänster och produkter, ett behov i samhället av tillgång till aktuell och historisk geodata bl.a. för att kunna bedriva samhällsplanering och samhällsnyttig verksamhet. Behovet finns inom statlig, kommunal och privat verksamhet hos olika aktörer för att exempelvis kunna bedriva markexploatering, transportplanering, miljöarbete, kreditgivning och fastighetsförsäljningar.

Eftersom Metrias tjänster fyller en viktig samhällsfunktion och endast behandlar personuppgifter som förekommer i öppna källor stödjer Metria sin behandling på den rättsliga grunden berättigat intresse.

Personuppgifter

De personuppgifter som förekommer i Metrias tjänster och produkter är främst fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer och adresser men även uppgifter om fastighetsägare, såsom namn och personnummer, förekommer.

Källor

Metrias tjänster och produkter innehåller geografisk information från en rad källor. De externa källor varifrån personuppgifter inhämtas är: Lantmäteriet, SYNA AB och Valueguard AB. Metria har avtal med dessa leverantörer som sätter villkor för Metrias användning av informationen.

Kategorier av mottagare

Personuppgifterna lämnas ut till Metrias kunder, dvs. företag, privatpersoner och andra organisationer som har behov av fastighetsinformation.

Personuppgifter i Metrias sociala kanaler

Här hittar du mer information om hur Metria arbetar i sociala kanaler.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter i Metrias sociala kanaler såsom Facebook och LinkedIn sker i syfte att marknadsföra Metria tjänster och produkter samt marknadsföra Metria såsom arbetsgivare.

Personuppgifter

Metria behandlar främst personuppgifter, såsom namn och bild, om anställda i Metrias sociala kanaler. Ibland förekommer det att personuppgifter om någon extern person behandlas, t.ex. namn och bild på företrädare för Metrias kund.

Rättslig grund

Metria inhämtar alltid samtycke från den person vars personuppgifter ska förekomma på någon av Metrias sociala kanaler.

Lagring och gallring av personuppgifter

Gallring av Metrias sociala kanaler sker löpande och vi tar också bort inlägg som kan uppfattas stötande eller inte är relevant för sidan.

Användning av e-post

Ändamål med behandling av personuppgifter

För att underlätta kommunikation och kunna kommunicera effektivt med kunder, leverantörer och andra intressenter använder Metria e-post.

Personuppgifter

Personuppgifter som förekommer är främst namn, kontaktuppgifter men även andra personuppgifter kan förekomma.

Rättslig grund

Behandling av personuppgifter i e-post sker med stöd av avtal eller intresseavvägning.

Lagring och gallring av personuppgifter

Våra e-postkonton rensas regelbundet i enlighet med vår e-postpolicy. Personuppgifter som förekommer i e-post kan komma att överföras till andra register och system inom Metria.

Skyddet för personuppgifter

Metria har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över internet till våra servrar.

Metrias anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Metrias regler för dataskydd, informations- och IT-säkerhet och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Tillgång till personuppgifterna

Inom Metria ska så få som möjligt ha tillgång till dina personuppgifter. Endast de personer inom Metria som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dessa. Metria har serviceavtal med bolag som behandlar personuppgifter för Metrias räkning. Dessa avtal innehåller bl.a. bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Det är alltid Metria som ansvarar för behandlingen och du kan vända sig till Metria med frågor om behandlingen. Behandling av uppgifterna sker i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för.

Överföring till tredje länder

Metria behandlar som huvudregel endast personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Personuppgiftsansvarig

Metria AB, Box 30016, 104 25 Stockholm, Sverige 556799-2242 är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Dataskyddsombud

Metria har utsett ett så kallat dataskyddsombud, som har till uppgift att se till att Metrias behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler. Dataskyddsombudet har t.ex. till uppgift att hjälpa kunder att få felaktigt registrerade uppgifter rättade.

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud(@)metria.se

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.

Du har rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som Metria behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling, dvs. vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut. Begäran om registerutdrag skickas till Metria, se kontaktuppgifter nedan. Registerutdraget skickas normalt till dig inom en månad, till folkbokföringsadressen. Skulle det ta mer än en månad kommer vi att informera dig om skälen till förseningen.

Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifterna raderas, att de begränsas (en markering att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte) och att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Observera dock att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra vissa uppgifter och kan därför inte begränsas eller raderas för detta syfte. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter, om behandlingen grundar sig på sådant samtycke.

Ändringar i denna information

Metria förbehåller sig rätten att revidera denna information från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i inledningen. Om vi gör några ändringar kommer vi att publicera dessa ändringar på denna webbplats.

Kontakt

Metria AB
Attention: Dataskyddsombudet
Box 30016
104 25 Stockholm

E-post: dataskyddsombud(@)metria.se

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Du når dem via e-postadressen imy@imy.se

 

Välgrundade beslut med aktuell geodata

Vi stöttar dig från behovsanalys till lösning, drift och leverans.
Har du frågor? Hör av dig!