Uppdrag husutsättning

När du fått bygglovet godkänt, så kan du behöva göra en husutsättning. Då kan vi på Metria hjälpa dig. Vi ser till att huset hamnar exakt på rätt plats med millimeterprecision. Samtidigt hjälper vi även till att göra underlag till de som ska gjuta grunden, placera pålarna eller utföra gjutning eller borrarbete.

Detta är en intresseanmälan. Vi kommer att lämna uppgift om pris och leveransdatum inför en slutgiltig beställning.

 • Kontaktuppgifter

  Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så att vi kan återkoppla på din förfrågan.
 • Plats för uppdraget

  Ange nedan vilken fastighet som uppdraget ska utföras på.
 • Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: pdf, dwg, dxf.
  Här bifogar du måttsatt situationsplan samt ritningar på huset.

Kommersiella villkor

Nedanstående villkor tillämpas på uppdrag husutsättning som utförs av Metria AB på uppdrag av Beställaren.

Tillämpliga standardvillkor

På uppdraget tillämpas Allmänna Bestämmelser ABK09 (för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet), ABK09, med nedanstående tillägg och justeringar. Beställaren bekräftar genom sin beställning att ABK09 ska vara tillämpliga på det beställda uppdraget.

Metrias sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget ska, med ändring av vad som framgår av ABK09, vara begränsat till ett belopp motsvarande den ersättning Beställaren erlägger till Metria för uppdraget.

ABK09 kan införskaffas från Svensk Byggtjänst, hemsida www.byggtjanst.se.

Uppdragets omfattning

Uppdraget omfattar tjänsten att, utifrån Beställarens tillhandahållna underlag och instruktioner, utföra utsättning. Utsättningspunkter markeras på lämpligt sätt, ex vis med spikar, spikar på profil, stakläkt eller annat.

Såvida inte annat uttryckligen avtalats omfattar uppdraget inte kontroll av referenspunkter på plats, ex vis gränsmarkeringar, övergripande stomnät, byggplatsnät eller riktigheten av bygghandlingar i förhållande till bygglov, bestämmelser rörande plan och bygg eller liknande. Sådan kontroll kan avtalas särskilt.

Bindande instruktioner avseende uppdraget

Beställaren eller den tredje part (exempelvis anlitad entreprenör eller annan) som Beställaren utsett som behörig att lämna bindande instruktioner eller material till Metria AB (och som angetts ovan) lämnar bindande instruktioner avseende uppdraget. Beställaren tillsammans med den tredje part som Beställaren i förekommande fall utsett enligt ovan ansvarar fullt ut för att lämnade instruktioner och material är korrekta och kompletta till sitt innehåll. Ansvaret för brister i nämnda delar åligger fullt ut Beställaren i förhållande till Metria.

Metria AB har att förlita sig på riktigheten i det material och de instruktioner och anvisningar som tillhandahålls Metria AB för uppdraget med de undantag som i vissa fall kan följa av ABK09, branschpraxis eller domstolspraxis. Metria AB äger rätt till särskild kompensation för sådant merarbete som blir nödvändigt på grund av att överlämnade instruktioner och/eller material helt eller delvis är felaktigt, inkomplett eller försenas.