Förstå din verksamhet med hjälp av kartan

Geografisk analys

Med geografisk analys skapar du en förståelse och kunskap om omvärlden. Genom att kartlägga var företeelser finns och vilken relation dessa har till varandra kan man bättre förstå sin omvärld, se komplexa mönster, förutsäga händelser och förstå trender och vidta rätt åtgärder. Den geografiska analysen tillämpas i alla branscher och ger svar på frågor såsom, var i terrängen det är sannolikt att vi hittar våtmarker, vilken är den optimala placeringen av t ex ett vindkraftverk, hur stor blir utbredningen av buller längs en vägsträcka eller hur och vilken kustdel påverkas av ett utsläpp i en farled? Den Geografiska Analysen är kronan på verket i ett GIS och på Metria är vi experter på att nyttja rätt geodata, rätt metoder och rätt verktyg för detta.

Oscar Lindhe
Segmentansvarig