Ersättningar

Metria följer statens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med VD utgör företagsledningen.

Styrelsens arvoden, inklusive arvoden för utskottsarbete, beslutas av årsstämman.

Ledande befattningshavare i Metria uppbär enbart fast ersättning. Inga bonus- eller incitamentsprogram förekommer.

Arbetstagarrepresentanter och ägarens representant erhåller inget styrelsearvode.