Bolagsstämma

Bolagsstämman är högsta beslutande organ i ett aktiebolag, där aktieägarens inflytande utövas. De ärenden som ska behandlas på bolagsstämman regleras av aktiebolagslagen.

Årsstämma ska enligt bolagsordningen hållas årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Riksdagens ledamöter har rätt att delta vid stämman och i anslutning till denna ställa frågor. Stämman är öppen för allmänheten.

Årsstämman ska bland annat utse styrelse och revisorer, besluta om arvode till dessa samt fastställa resultat- och balansräkning. På årsstämman ska även styrelsen presentera förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.