Bolagsordning

Organisationsnummer: 556799-2242

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Metria AB.

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla tjänster och produkter inom områdena geografisk information, fastighetsinformation och geografisk informationsteknik samt att driva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst åtta miljoner (8 000 000) kronor och högst trettiotvå miljoner (32 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst åtta miljoner (8 000 000) och högst trettiotvå miljoner (32 000 000).

§ 6 Styrelse och revisorer
Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma
Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma får hållas, förutom där bolaget har sitt säte, i Stockholms kommun.
___________________
Antagen vid bolagsstämma den 26 april 2019.