Styrelsens utskott

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet har till uppgift att bereda frågor inför styrelsemöten avseende:

  • Bolagets finansiella rapportering såsom Årsbokslut, Bokslutskommuniké och Kvartalsrapporter
  • Hållbarhetsredovisning
  • Revisorns opartiskhet och självständighet och uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster
  • Upphandling av revision- och revisionstjänster
  • Bolagets interna kontroll och riskhantering

Revisionsutskottet består av Pia Gideon, ordförande, Katarina Axelsson, ledamot och Anders Hugosson, ledamot.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet ska årligen, för styrelsens och årsstämmans godkännande, ta fram förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för hela bolagsledningen inkluderande VD. Principerna skall omfatta:

  • Fast ersättning i relation till konkurrenter
  • Huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt vilken krets av befattningshavare som omfattas.
  • Vidare ska utskottet bereda och framlägga förslag till styrelsen rörande VD:s ersättning och andra anställningsvillkor.
  • Det ankommer också på utskottet att pröva och ge VD övergripande direktiv rörande förändringar av ersättning och andra anställningsvillkor för övriga bolagsledningen.
  • Förändringar och/eller införande av incitamentssystem ska beredas av utskottet och beslutas av styrelsen.

Ersättningsutskottet består av Eva Gidlöf, ordförande, Michael Thorén, ledamot och Katarina Burton, ledamot.