Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Fördjupad översiktsplan som verktyg för att utveckla för tätorten Länghem

Metria har på uppdrag av Tranemo kommun tagit fram en fördjupad översiktsplan för tätorten Länghem. I uppdraget ingick att ta fram samrådshandlingar för en fördjupad översiktsplan. Innan Metria kom in i arbetet hade kommunen på egenhand påbörjat arbetet med handlingarna. Metria tog vid och färdigställde den fördjupade översiktsplanen. Arbetet innebar utöver att ta fram handlingar att analysera och studera förutsättningar för nya bostadsområden knutna till orten. Metrias arbete landade i ett slutgiltigt förslag för nya bostadsområden, arbetsplatsområden och stationsområde.

Den fördjupade översiktsplanen antogs i september 2022 av kommunfullmäktige och har fått laga kraft den 18 oktober 2022.

Fördjupad översiktsplanen en viktig del i kommunens strategiska arbete

Länghem är en tätort i Tranemo kommun belägen cirka 15 kilometer nordväst om centralorten Tranemo. Orten har ett väl fungerande serviceutbud för de cirka 1 900 människorna i samhället och utgör en viktig servicepunkt för omkringliggande landsbygd. Det korta pendlingsavståndet till Borås har gjort att allt fler väljer att söka sig till orten, vilket har ökat efterfrågan på bostäder. Bristen på byggklara tomter i kombination med bostadsefterfrågan i Länghem gör att Tranemo kommun ser behovet av att upprätta en fördjupad översiktsplan med fokus på att ortens utveckling sker på ett hållbart sätt. Den fördjupade översiktsplanen utgör en viktig del i det strategiska arbetet och anger kommunens viljeinriktning och ambition för den framtida markanvändningen i Länghem.

Tranemo kommuns fördjupade översiktsplan för Länghem har blivit något som vi kan arbeta med och stötta oss mot i vår fysiska planering framåt. Främst vad gäller viljan att förtäta, driva fram ett tågstopp men även i diskussionerna kring jordbruksmark.

Planen är nyligen antagen (efter sommaren 2022) och än så länge uppskattad av våra medborgare, vårt näringsliv vårat föreningsliv och våra kollegor.

Utformningen är tilltalande, begriplig och vägledande på ett professionellt vis. Vårt samarbete med Metria gjorde denna plan till vad den är och inget vi skulle kunna göra på egen hand då kommunen under framtagandet av planen var under hög belastning. Det känns nu som att vi har verktygen för att utveckla all den potential som finns i Länghem.

Vad Tranemo kommun uppskattade mest under samverkan var att Metria höll tidplanen och ansträngde sig för att möta upp de förväntningar Tranemo kommun hade, säger Manda Schillerås, Verksamhetschef Samhällsutveckling samhällssektionen på Tranemo kommun.

Fakta om fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen är kommunens verktyg för att tydliggöra den långsiktiga viljeinriktningen för hur mark och vatten ska användas, utvecklas och bevaras. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En kommun kan i vissa fall välja att fördjupa den kommunomfattande översiktsplanen för olika geografiska delar. Den fördjupade översiktsplanen för Länghem är en sådan fördjupning, vilket innebär att den ersätter Översiktsplan för Tranemo, antagen 2010, i de geografiska delar som denna översiktsplan behandlar. Motivet till att utarbeta denna fördjupning av översiktsplanen bottnar i kommunens strävan om ett stationssamhälle i Länghem och behovet av en strategisk planering för detta. Bristen på byggklara fastigheter i Länghem gör att fler bostäder på orten ses som en prioriterad åtgärd. Fördjupningen av översiktsplanen för Länghem utgår från Översiktsplan för Tranemo och blir en konkretisering av översiktsplanens mer övergripande strategier och mål.

Efter att en översiktsplan eller en fördjupning av översiktsplanen har blivit antagen av kommunfullmäktige, kan efterföljande detaljplaner arbetas fram. Det är i detaljplanerna som den fördjupade översiktsplanens förslag till mark- och vattenanvändning utreds och fastställs mer noggrant.

En fördjupad översiktsplan är ett strategiskt styrdokument och är inte juridiskt bindande, till skillnad från en detaljplan som reglerar användningen av mark- och vattenområden.

Hur kan vi hjälpa till i ditt projekt?

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Diana Lindström
Planarkitekt
Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt Karlskrona
Annika Säw
Planarkitekt Karlskrona
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.