Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Dialog med barn och unga bidrog till Ragunda kommuns nya översiktsplan

Metria vann våren 2021 en upphandling för Ragunda kommun med uppdrag att arbeta fram en ny översiktsplan som tar sikte mot 2050. Ragunda kommuns gällande översiktsplan är från 2006, vilket innebär ett omfattande arbete med att presentera ett förslag till ny översiktsplan.

Inom ramen för arbetet med översiktsplanen har Diana Lindström, planarkitekt på Metria tillsammans med tjänstemän på Ragunda kommun genomfört tidig medborgardialog i kommunens tre tätorter under våren 2022 samt en medborgardialog tillsammans med företagare. Syftet med medborgardialogen var att få in medborgarnas synpunkter kring hur kommunen ska utvecklas och vad som saknas och vad som behövs för att kommunen ska fortsätta att utvecklas och vara en bra att kommun att bo och arbeta i.

Under våren har också dialoger i samarbete med Ragunda kommuns grundskolor genomförts där barn och unga i åldrarna 9 – 16 år har fått diskutera kommunens utveckling och vad de tycker saknas.

- Dialogerna genomfördes tillsammans med tjänstemän och lärare på skolorna och har varit både roliga och intressanta, där barnen haft goda tankar och idéer. Det finns mycket från dialogerna tillsammans med barnen som kommer kunna arbetas in i kommande översiktsplan och som gett oss som arbetar med översiktsplanen andra perspektiv som vi troligen inte haft om inte barn och unga deltagit i arbetet, säger Diana Lindström.

Arbetet med dialoger med barn och unga görs för att uppfylla kraven i barnkonventionen som blev svensk lag 1 januari 2020 och som innebär att man ska beakta barns åsikter i samhällsplaneringen.

- Att genomföra dialoger tillsammans med barn och unga i kommunen har både varit kul och utvecklande. De har kommit med bra och konkreta förslag som kommer komma med i kommande översiktsplan samtidigt som kommunen fått saker som de kan jobba vidare på redan nu.

Barn och ungas tankar från dialogen

”Hastighetsbegränsning - behöver fler fartkameror”​

”Ta bort varningar för fartkameror”

”Gång- och cykelväg med belysning mot Ragunda”​

”Utveckla idrottsplatsen med större sporthall, skatepark, badhus, allsportshus”​

”Gång- och cykelväg till Mörtsjövägaskälet”​

”Mark för villor utanför tätorterna”​

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är kommunens ”viktigaste dokument”​ som ska vara vägledande för kommunens beslut i frågor som rör användning av mark- och vatten.

Översiktsplanen är ett viktigt kommunalt strategidokument som sätter grunden för efterföljande planering och genomförande. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och vara vägledande för hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Arbete med översiktsplan är ett tidskrävande arbete som omfattar hela kommunens yta och många olika aktörer är med i olika skeden av processen. Översiktsplanen planerar att komma ut på samråd under våren 2023 för att sedan antas i slutet av 2024.

FAKTA

Vi har flera års erfarenhet av översiktsplanering och stöttar så att er kommuns översiktsplan blir lättförståelig, tydlig och användbar.

Metrias planstöd omfattar översiktsplanering och dess processer. Våra planarkitekter har gedigen kompetens inom arbete med olika typer av strategiska planeringsdokument, från fördjupningar och tematiska tillägg till större kommunomfattande översiktsplaner.

Vi erbjuder tjänster genom hela processen:

 • Aktualitetsprövning av den befintliga översiktsplanens status i form av en planeringsstrategi
  Arbetet omfattar bland annat nya planeringsförutsättningar, analys av översiktsplanen och medskick till kommande planering.
 • Projektledning
  Våra planarkitekter kan projektleda hela eller delar av arbetet med översiktsplanen. Vi arbeta projektbaserat med en tydlig plan för hela processen, redan när planarbetet inleds.
 • Workshops och dialogtillfällen
  För den viktiga förankringsprocessen engagerar använder vi beprövade metoder för tidig dialog med politiker, tjänstepersoner och medborgare. Här fångas synpunkter in för att genom bred förankring skapa förutsättningar för en översiktsplan som blir användbar över tid.
 • Analyser och utredningar
  Vi utför analyser av insamlat planeringsunderlag eller tar fram utredningar till översiktsplanen i form av exempelvis skyfallskarteringar, geotekniska undersökningar eller miljökonsekvensbeskrivningar.
 • Samrådsmöten
  Vi leder samrådsmöten där planförslag presenteras, samlar in synpunkter på ett strukturerat sätt och svarar på dessa i en samrådsredogörelse eller i ett granskningsutlåtande.

Hur kan vi hjälpa till i ditt projekt?

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Diana Lindström
Planarkitekt
Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt Karlskrona
Annika Säw
Planarkitekt Karlskrona
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.