Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Fördjupad översiktsplan Kinda Kommun 

Är er översiktsplan aktuell?

Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Dagens samhällsförändringar sker i en allt snabbare takt, vilket gör att översiktsplanen behöver ses över kontinuerligt för att behålla sin funktion som strategiskt vägledande beslutsunderlag.

I översiktsplanen skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsstruktur som inte enbart ger miljömässig nytta utan också bidrar till en social och ekonomisk utveckling. Planen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser.

Planeringsstrategi - Kontinuerlig översiktsplanering

Under våren 2020 kom nya bestämmelser i plan- och bygglagen om översiktsplanering som syftar till att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. För en kommun innebär detta att kommunfullmäktige måste anta en planeringsstrategi under första halvan av mandatperioden efter valet 2022.

Syftet med planeringsstrategin är att främja en kontinuerlig översiktsplanering. I planeringsstrategin ska kommunfullmäktige bedöma om översiktsplanen är aktuell och ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet.

Antas inte strategin så förkunnas översiktsplanen som inaktuell, vilket innebär att kommunen får svårt att utöva det kommunala planmonopolet och att andra myndigheter får göra egna bedömningar om hanteringen av den fysiska miljön vid exempelvis olika tillståndsbeslut.

Digital planinformation en förutsättning för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen belyser behovet av en digital översiktsplan. Digital planinformation utgör grundbulten i det nationellt satta målet om en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Genom att digitalisera översiktsplanen görs informationen tillgänglig på ett enhetligt och effektivt sätt både internt och externt. Det möjliggör dessutom för bättre samordning över kommun- och myndighetsgränser. Med en digital översiktsplan blir det också möjligt att utveckla olika typer av e-tjänster som medborgare, företag och myndigheter efterfrågar. På så vis underlättar den tekniska lösningen för medborgardialog och framför allt gör det lättare att engagera yngre medborgare till deras åsikter om planförslaget.

Digitaliseringen underlättar även det kontinuerliga arbetet med översiktsplanering, återanvändning av information då det leder till minskat dubbelarbete och tidsbesparingar.

Behöver ni stöttning i arbetet med er digitala översiktsplan?

Metria har idag ett team av planarkitekter som är specialiserade på att stötta små och mellanstora kommuner  i  översiktsplaneprocessens olika skeden. Ange dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig!

Åke Svensson
Regionchef

Vill du lära dig mer?

Lyssna på vårt korta webbinar (endast 6 minuter),  där vi delar med oss av vår kunskap för att upprätta en digital översiktsplan.

Skriv in din e-postadress nedan, så skickar vi dig en länk till filmen.

Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.