Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Aktuell primärkarta är förutsättningen för många beslut i Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun med drygt 46 000 invånare har visionen ”Vi växer för en hållbar framtid”. En av förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling är beslut fattade med hjälp av uppdaterad information och geodata. Sedan 1972 har västkustkommunen valt att samarbeta med Metria för sin kart- och mätverksamhet.

Primärkartan är central för många beslut

En aktuell och korrekt primärkarta är ett viktigt underlag för många beslut i en kommun. Handläggarna vet att informationen är pålitlig och kan snabbt fatta beslut i exempelvis bygglovsärenden vilket uppskattas av medborgarna. En trafikplanerare vet att vägkanterna stämmer och planarkitekten vet att det inte blir stora merkostnader för inmätning i fält då det redan finns digitalt tillgänglig information av hög kvalitet till grundkartan.

Ett långsiktigt arbete

Falkenbergs kommun håller hög standard på sin primärkarta med täta uppdateringar. Det kontinuerliga arbetet lönar sig, bland annat genom att plan- och nybyggnadsarbeten blir enklare och mer effektiva när den tillgängliga informationen är korrekt.

- Primärkartan är mycket viktig för all infrastrukturplanering, bygglovshantering, trafik, detaljplaner med mera, säger Christopher Enckell, Geodatasamordnare på Falkenbergs kommun.

Samarbete i 50 år

Sedan 1972 har Falkenbergs kommun outsourcat sin mätningsverksamhet till Metria. Metria hjälper kommunen inom hela samhällsbyggnadsprocessen; från att ajourhålla primärkartan till att ta fram grund- och nybyggnadskartor samt utföra lägeskontroller och husutsättning. Dessutom driftar Metria IT-miljön för att lagra, hantera och göra data tillgänglig. Under 2021 upphandlades mättjänsterna på nytt och Metria fick förnyat förtroende i ytterligare två år med möjlighet till förlängning i max två år.

- Vi är glada över att kunna förlänga samarbetet med Metria då vi har stor trygghet i väl utförda tjänster sedan många år. Metria blev tilldelade uppdraget på hög kompetens i kombination med bästa prisvärdhet. Inräknat Metrias resa från en del av Lantmäteriet till dagens fristående bolag innebär detta att mätuppdraget för Falkenberg faktiskt går in på sitt 50:e år under 2022, säger Christopher Enckell

Hantering som höjer kvaliteten och frigör tid

Geodataavdelningen på Falkenbergs kommun hanteras av tre tjänstemän som har i uppdrag att skapa och sprida nytta med geodata till alla verksamheter i kommunen. Genom att outsourca karthanteringen och mätverksamheten kan de fokusera på service till användarna. Christopher ser flera vinster med att använda en extern part för mätningsverksamheten:

- Kart- och mättjänster är i stora delar en teknisk och specialiserad verksamhet som lämpar sig väl för upphandling. Genom att anlita ett större bolag som är experter inom området säkerställer vi tillgången till rätt kompetens och de rätta tekniska lösningarna. Vi betalar dessutom bara för de timmar vi behöver och sammantaget är det mycket ekonomiskt fördelaktigt för oss att outsourca denna typ av verksamhet

Christopher ser fler fördelar med lösningen

- En stor del av att outsourca primärkartan gäller den IT-mässiga lagringens säkerhet och där har kommunen inte alls samma resurser som en specialist, menar han.

Tillgång till hög kompetens

Hans Jensen, GIS-ingenjör på Metria i Falkenberg, ansvarar för att primärkartan i Metrias system fungerar sömlöst med kommunens system och att databasen är uppdaterad.

- Vi är ett team som arbetar tillsammans med kommunen men har också nytta av hela Metrias förmåga inom området då vi kan ta in extra resurser från organisationen när det behövs.

Metrias team i Falkenberg består av sju mätningsingenjörer och en GIS-ingenjör med djup kunskap inom kommunal mätning, geodatahantering och IT. När de inte servar Falkenbergs kommun arbetar de mot grannkommuner, byggbolag, teknikkonsulter med flera eller stöttar andra Metria-kontor runtom i Sverige.

Behöver ni hjälp i er kommun?

Vi förser över hundra kommuner med tillförlitlig information genom  hela samhällsbyggnadsprocessen. Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa din kommun.  Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Anna Sagfors
Områdeschef Mitt
Jonas Rasmussen
Områdeschef Syd
FAKTA

Vad är en primärkarta?

Primärkartan, som även kallas baskarta, är kommunens mest detaljerade karta. Den innehåller fastighetsgränser, vägar, nivåkurvor och detaljer på marken såsom byggnader, staket, murar, häckar och belysningsstolpar och vägkanter med mera.

Kartan ajourhålls löpande genom mätningar i fält men även via kartering från flygfoton med hjälp av drönare eller flygplan. Kvaliteten på innehållet kan ofta variera i en kommun, då den ofta kompletteras och uppdateras i samband med planering och byggande

Primärkartan är en digital karta där de olika objekten är lagrade i en geografisk databas. Den används för detaljerad planering, projektering och som underlag till olika kartprodukter såsom r grundkartor som tas fram i samband med detaljplanearbete.

Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.