NATURVÅRDSVERKET

En kartläggning av hela Sveriges marktäcke med satellitbilder

Vi kartlägger på uppdrag av Naturvårdsverket hela Sverige och skapar information som kommer att finnas fritt tillgänglig som öppna data.

Sverige växer och med det ökar trycket på våra naturresurser. För att värna biologisk mångfald och en hållbar samhällsutveckling behövs nationell information om landskapet. Därför kartlägger vi på uppdrag av Naturvårdsverket hela Sverige och skapar information som kommer att finnas fritt tillgänglig som öppna data. Projektet har fått namnet Nationella Marktäckedata (NMD).

Ett gemensamt underlag för alla

NMD blir en gemensam grund för att beskriva och analysera hela den svenska gröna infrastrukturen: marktäcke, natur- och skogstyper. Det gör att Naturvårdsverket och andra aktörer kan följa hur landskapet förändras över tid kopplat till målen i Agenda 2030. Datat kan sedan användas som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar, klimat- och sårbarhetsanalyser och till kommunala detalj- och översiktsplaner.
– Det är väldigt värdefullt att vi gemensamt mellan flera myndigheter skapar en databas som beskriver det aktuella marktäcket för hela Sverige. Det kommer att underlätta planering, analys och redovisning av våra skyddade områden och ger stor nytta för många andra delar av samhällsplaneringen, berättar Birgitta Olsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Rätt beslut nu och i framtiden

Informationen kommer att att uppdateras regelbundet för spegla verklighetens
förändringar. Det medför att både Naturvårdsverket och andra samhällsaktörer kan analysera informationen för att göra förändringsanalyser. NMD finns som öppna data och är tillgängliga för nedladdning via länkar i Naturvårdsverkets Miljödataportal.

Birgitta Olsson, handläggare på Naturvårdsverket

- Det är väldigt värdefullt att vi gemensamt mellan flera myndigheter skapar en databas som beskriver det aktuella marktäcket för hela Sverige. Det kommer att underlätta planering, analys och redovisning av våra skyddade områden och ger stor nytta för många andra delar av samhällsplaneringen.
Fjärranalys av satellitbilder och laserdata

Kartläggningen görs med hjälp av fjärranalys av satellitbilder och laserdata. Syftet är att få bättre information om landskapet och hur det förändras.
– Jag ser det som en stor fördel att få medverka till den här nationella karteringen. Det är när vi arbetar systematiskt och återkommande
som vi kan se hur naturen förändras, både genom naturliga skeenden och
mänsklig påverkan, säger Camilla Jönsson, senior GIS- och fjärranalyskonsult på Metria.
Hon fortsätter:
– Vi hjälper till med datainsamlingen och med den analys som gör att underlagen blir tillgängliga och enkla att använda för alla.

Fakta Nationella Marktäckedata

Nationella Marktäckedata (NMD) finansieras av en intressentstyrgrupp som består av Naturvårdsverket med stöd av Statistiska Centralbyrån, Skogsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket och Sveriges lantbruksuniversitet. Målet är att kartera hela Sverige under åren 2017 – 2019 och att därefter uppdatera informationen regelbundet.

Till projektet hör en referensgrupp som utöver ovanstående myndigheter består av: Rymdstyrelsen, Boverket, Lantmäteriet, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Statens geotekniska institut ( SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Jordbruksverket, Sametinget, Försvarsmakten (GeoSE), Riksantikvarieämbetet, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Länsstyrelsen i Norrbottens län, Västmanlands län och Stockholms län samt Stockholms universitet.