HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Genom att analysera, förädla och visualisera geografisk information hjälper Metria företag, kommuner och myndigheter att fatta välgrundade, hållbara och affärskritiska beslut. Tillsammans med våra kunder skapar vi ett smartare, säkrare och grönare samhälle.

VD ORD

Redo för tillväxt

Vi kan blicka tillbaka på ett år av intensivt arbete där vi rustat Metria för att växa och erbjuda innovativa tjänster och lösningar på en marknad i utveckling. Det handlar om att dra nytta av de ökade affärsmöjligheterna för Geografiska Informationssystem (GIS) i ett samhälle som påverkas av digitalisering, urbanisering, informationssäkerhet och ett ökat fokus på hållbarhet.

Metrias ledande ställning inom GIS ger oss en intressant position

Den har givit oss möjligheten att i nära samarbete med våra strategiska kunder bygga helt nya förmågor för att få ut kraften av den geografiska informationen i deras verksamhet. Detta har lett till att vi har tagit helt nya strategiska affärer inom skog-, kommun- och energisektorn och stärkt vår position som marknadsledare.

Informationssäkerhet

Många av våra kunder har informationssäkerhet högt på agendan. De bedriver samhällsviktiga verksamheter eller har system som hanterar känslig och verksamhetskritisk information. Därför har vi under året tagit ett helhetsgrepp kring informationssäkerhet för att kunna erbjuda våra kunder ett långsiktigt skydd för deras informationstillgångar. Arbetet har skett i linje med ISO 27001 och lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster. Vår ambition är att certifiera oss inom ISO 27001 under 2019.

Hållbarhet

Visionen ”Metria visualiserar verkligheten för att leva på ett hållbart sätt” lägger grunden för vårt hållbarhetsarbete. Under 2018 har vi haft en positiv utveckling mot våra hållbarhetsmål; stark tillväxt för våra tjänster och produkter med positiv miljöpåverkan, positiv utveckling av medarbetarnöjdhet samt förnyat vår miljöcertifiering.

En marknad i tillväxt

Digitalisering, urbanisering, informationssäkerhet och hållbarhet är trender som skapar affärsmöjligheter för oss. Morgondagens vinnare är de organisationer som kan dra nytta av digitaliseringen och omvandla den explosionsartade ökningen av data till kunskap att agera på. Det är här den geografiska dimensionen ger en helt unik möjlighet att analysera och hantera stora mängder av data och skapa helt nya insikter, vilket är en förutsättning för att skapa smartare, säkrare och grönare beslut.

Målsättning

Vår ambition är att vara det ledande bolaget inom GIS. Därför strävar vi att under 2019 växa med lönsamhet, vara ledande i våra prioriterade segment samt ha det starkaste varumärket i branschen