HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Genom att analysera, förädla och visualisera geografisk information hjälper Metria företag, kommuner och myndigheter att fatta välgrundade, hållbara och affärskritiska beslut. Tillsammans med våra kunder skapar vi ett smartare, säkrare och grönare samhälle.

KLIMATPÅVERKAN

Öka positiv klimatpåverkan

Visionen att ”Metria visualiserar verkligheten för att leva på ett hållbart sätt” lägger grunden för hållbarhetsarbetet och förtydligas av att Metria är certifierat enligt ISO 14001:2015 miljöstandard. Även FN:s Agenda 2030 och de 17 tillhörande målen är strategiska indikatorer för att bland annat få fram produkter med positiv miljöpåverkan till våra kunder.

Ett av Metrias  miljömål är att öka andelen intäkter från produkter och tjänster med positiv miljöpåverkan. Därför har vi tagit fram en modell för att redovisa detta och vägledande i denna kategorisering är Agenda 2030:s hållbarhetsmål.

Ökning under 2018

Under 2018 var andelen intäkter med positiv miljöpåverkan 30 % (26 % 2017), därmed uppfylldes målet för 2018. Ny målsättning är att öka denna andel till 35 % för helåret 2021.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi samhället

Så hjälper vi Vattenfall mot en fossilfri framtid

Vindkraften är avgörande för att Vattenfall ska nå sitt mål: “Fossilfritt inom en generation”. Metria har skapat den GIS-lösning som hjälper Vattenfall att besluta var de ska utveckla sina vindkraftparker.

Läs mer

En kartläggning av hela Sveriges marktäcke

Vi kartlägger på uppdrag av Naturvårdsverket hela Sverige med hjälp av satellitbilder och skapar information som kommer att finnas fritt tillgänglig som öppna data.

Läs mer

Vi hjälper Emmaboda att bygga för framtiden

Metrias planarkitekt , Lisa Argus jobbar som Stadsarkitekt i kommunen och har det övergripande ansvaret för att driva och hålla ihop kommunens planeringsprocesser.

Läs mer

Fokusområden och mål för hållbarhet

1. Klimatpåverkan

▶  Minska Metrias negativa klimatpåverkan

▶  Öka Metrias positiva klimatpåverkan

2. Hållbara affärer

▶  Hållbar upphandling

▶  Kvalitet i leveranser

▶  Antikorruption

3. Attraktiv arbetsgivare