HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Genom att analysera, förädla och visualisera geografisk information hjälper Metria företag, kommuner och myndigheter att fatta välgrundade, hållbara och affärskritiska beslut. Tillsammans med våra kunder skapar vi ett smartare, säkrare och grönare samhälle.

ETT GRÖNARE SAMHÄLLE

För en hållbar framtid krävs bättre kunskap

2018 fattade regeringen beslut om Sveriges handlingsplan för Agenda 2030. Den beskriver hur myndigheter och samhällsaktörer kan bidra i omställningen till en hållbar utveckling.

Samarbete och samverkan, både nationellt och internationellt är en nyckel till framgång i arbetet med Agenda 2030. Tillgång till gemensam information är en central komponent för att aktörer ska ha en gemensam beslutsgrund. Aktuella data av hög kvalitet är med andra ord en förutsättning för att skapa tillförlitliga analyser, beslutsunderlag för en hållbar planering

Kartläggning med satellitbilder och laserdata
Metria har under de senaste åren utvecklat nya metoder för att med hjälp av satellitbilder och laserdata kartlägga den svenska naturen. Informationen blir ett viktigt underlag i det svenska miljöarbetet. Vi genomför just nu en stor kartering av marktäcket tillsammans med Naturvårdsverket.
> Läs mer om kartläggningen

Kunskap som ökar brandberedskapen
Skogsbrandutredningen som gjordes efter sommaren 2018 visade på brister i såväl beredskap som vid själva insatsen. SMHI producerar dagligen prognoser för brandrisk baserat på väderinformation, men i prognosen tas ingen hänsyn till vegetationen och dess brandbenägenhet. Därför skapar vi tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), en nationell klassificering av vegetationen som visar just brandbenägenheten.

Den informationen kommer att vara ett viktigt beslutsunderlag för riskhanteringsåtgärder, förebyggande åtgärder och planering av räddningsinsatser. Det kan till exempel hjälpa insatsledare att prioritera insatserna vid en brand genom information om vilken typ av bränsle som finns framför brandfronten och hur brandbenägen den är.

Människans påverkan på kustvattenmiljön
Miljötillståndet i de svenska haven är inte tillfredsställande och målen för flera av de arter och livsmiljöer som finns längs med kusterna och i havsbassängerna uppnås inte. Tillförsel av näringsämnen, farliga ämnen, förlust eller störning av bottnar, uttaget av fisk och introduktion av främmande arter har alla en negativ påverkan. Det får negativa konsekvenser för de ekosystemtjänster som haven levererar till samhället. Samtidigt så ökar trycket från växande verksamheter som energiutvinning, turism och transporter.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV), är en statlig miljömyndighet som arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. Vi har på deras uppdrag kartlagt hela den svenska strandlinjen för att ge dem ett nationellt heltäckande kunskapsunderlag om hur vår exploatering påverkar kustvattenmiljön. Informationen kommer att användas för såväl planering, åtgärder och uppföljning.

Vi visualiserar verkligheten
Metrias vision är att visualisera verkligheten för att leva på ett hållbart sätt. Det lägger grunden för vårt hållbarhetsarbete, både internt och externt. Vår målsättning är att bidra till att våra kunder får en ökad positiv miljöpåverkan och vi har under lång tid samarbetat med många myndigheter, större bolag och kommuner för att utveckla deras verksamheter på ett hållbart sätt.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi samhället

Så hjälper vi Vattenfall mot en fossilfri framtid

Vindkraften är avgörande för att Vattenfall ska nå sitt mål: “Fossilfritt inom en generation”. Metria har skapat den GIS-lösning som hjälper Vattenfall att besluta var de ska utveckla sina vindkraftparker.

Läs mer

En kartläggning av hela Sveriges marktäcke

Vi kartlägger på uppdrag av Naturvårdsverket hela Sverige med hjälp av satellitbilder och skapar information som kommer att finnas fritt tillgänglig som öppna data.

Läs mer

Vi hjälper Emmaboda att bygga för framtiden

Metrias planarkitekt , Lisa Argus jobbar som Stadsarkitekt i kommunen och har det övergripande ansvaret för att driva och hålla ihop kommunens planeringsprocesser.

Läs mer