Tjänsterna i GIS-plattformen

Under mer än femton år har vi byggt upp och återanvänt en öppen tjänstebaserad grundarkitektur för våra standardtjänster och våra kundlösningar. Den bärande idén har alltid varit att tillhandahålla webbaserade tjänster som är enkla att använda, men som samtidigt nyttjar förmågan hos moderna GIS och dess möjligheter.

Karttjänster

Digitala kartor
Metria erbjuder kartor som är bransch- eller kundspecifika. Utöver det erbjuder Metria generella bakgrundskartor. Kartorna är anpassningsbara, både vad gäller innehåll och layout. De flesta kartor är även dynamiska, så att användaren själv kan styra vilket innehåll som ska visas.  Vår produktion av kartor är stor och vi levererar över en miljon kartbilder, på webben, varje dag.
Här finns exempel på digital karta, som vi levererar till SL.se

Lagra geodata
Vi har tjänster för att lagra data inom de två etablerade standarderna OGC och REST. Det gör det enkelt att integrera data, oavsett programvara.

Importera och exportera geodata
I takt med ett ökat användande av GIS och digitala kartor ökar även behovet av import och export av geodata.  Metrias tjänster möjliggör detta för våra kunder. En tillämpning är vid fältbesök med dålig uppkoppling då data i förväg kan exporteras till en mobil klient. Ett annat exempel är när hela dataset behöver skickas mellan olika system”.

Konvertera format
Geodata kan hämtas från olika källor, med olika format och referenssystem.
Därför uppstår ofta behov av att konvertera data för olika tillämpningar.
Metria använder bland annat programvaran FME från Safe Software som är marknadsledande vad gäller formattransformationer av geodata.

En vanlig tillämpning är att konvertera ritningar och modeller inom CAD och BIM för att lyfta in dessa ritningar i  ett GIS.

Geokodning
Att geokoda innebär att tilldela en geografisk koordinat till ett objekt, som gör att objektet kan ritas ut på kartan. En vanlig tillämpning är att omvandla ett adressregister i excel till adresspunkter på en karta.

Söka geodata
All data som syns i våra digitala kartor är lagrad i en databas. Metrias söktjänster gör det möjligt att hitta rätt objekt från databasen och visa den på kartan. Sökning kan göras via sökfält eller via geografiska ytor, punkter eller linjer. Att söka data och få den presenterad i en karta, är en av de vanligaste funktionerna i ett GIS.

Analysera geodata
Den geografiska analysen är central i ett GIS. Våra digitala analystjänster nyttjar geodata för att identifiera och visualisera samband, som annars inte varit möjliga att upptäcka.

Ett exempel på en digital analystjänst är hur många medborgare som nås av brandkåren inom fem, tio respektive femton minuter från ett larm på brandstationen.

Behörighet
Alla tjänster i Metrias plattform är behörighetsstyrda så att våra kunder kan vara trygga i att rätt användare får tillgång till rätt information.

Affärslogik
Metrias egenutvecklade kodbas integrerar GIS med affärslogik och används för att skapa kundunika verksamhetsstöd med kartan i centrum. Ett  exempel på detta är  handläggarstödet VIC Natur, som vi utvecklat till Naturvårdsverket.