Vi skapar och samlar geodata

Grunden till en framgångsrik användning av GIS är att din organisation har rätt geodata. På Metria tar vi fullt ansvar för detta. Vi mäter, skapar och samlar in geodata överallt där det behövs, utifrån ditt behov

Mätning

Vi är experter på att förstå vilken typ av mätning som behövs för det resultat som efterfrågas. Våra mätningsingenjörer arbetar över hela landet med insamling av mätdata, som kan vara markbaserad eller bygga på foton från flyg eller drönare.

Insamling och uppdatering av geodata

Vår affärsmodell bygger på att samla och förädla kartdata, bland annat i form av ortofoton, höjdmodeller och demografisk data.
Vi tillför kontinuerligt ny information till våra kunders databaser och till vår GIS-plattform. Vi ser till exempel till att hålla kommunens primärkartor uppdaterade. Arbetet genomsyras av hög kvalité och en strävan att automatisera laddningsprocesser så långt det är möjligt.

Vi tar fullt ansvar för avtal och rättigheter samt eventuella förändringar som sker av innehållet.

Experten säger

Det är ofta väldigt fritt, man styr själv over sitt jobb utom när det gäller mycket stora uppdrag.


Vad gör du som mätningsingenjör?
– Det är många typer av uppdrag – jag tar fram nybyggnadskartor, grundkartor, husutsättningar men även utsättningar till industrin. Sen arbetar jag också med inmätningar, laserskanning,3D-modellering och drönarflygningar för att ta fram ortofoton och höjdmodeller.

Kan du förklara vad detta är?
– Vid laserskanning mäter en laserstråle avståndet mellan mätinstrument och mätobjekt. Genom att låta laserstrålen svepa över ett förbestämt område kan man mäta avståndet till ett stort antal punkter. Mätdatan kan användas till att visualisera resultatet i tre dimensioner genom 3D-modellering.
Digitala flygbilder, tagna rakt uppifrån, kan innehålla felaktigheter som uppkommer på grund av höjdskillnader i markytan. Ortofoto är en geometriskt korrigerad flygbild där den ursprungliga bilden korrigerats digitalt till en skalriktig fotografisk avbildning av ett område.

Vad är bäst med att arbeta på Metria?
Det är oftast väldigt fritt, man styr själv over sitt jobb utom när det gäller mycket stora uppdrag. Och det är omväxlande med arbete både ute och inne.

Exempel på detta

Metria fick förtroendet att vara mätningsansvariga för projekt prilltorn på Yaras fabriksområde i Köping. Där har man byggt en industribyggnad för nitrattillverkning, kostnadsberäknad till över två miljarder SEK.

Feltolerans under 1 millimeter
Uppdraget innebar att vi skulle kolla 44 bultgrupper i plan och höjd för att prilltornet skulle passa när fyra kranar lyfte dit det färdiga tornet.

Prilltornet – som var 53 meter högt med en diameter på 5 meter och vägde 203 ton – behövde komma rätt och passa på bultgrupperna samt stå rakt. Toleransen var teoretiskt under 1 mm.

Efter flera mätningar och justeringar, genomfördes lyftmomentet och 8 timmar senare var tornet på plats.